TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

İNFAZ KANUNDAKİ YENİ DÜZENLEMELER VE CEZA İNDİRİMLERİ

Giriş

Bu çalışma, ceza infaz düzenlemesi ve kamuoyunda çokça Af Yasası olarak kabul gören İnfaz kanununda yapılan düzenlemelerle ilgili olarak, TÜKD şube ve üyeleri için hazırlanmış olan genel bir özet ve değerlendirme çalışmasıdır.

Çağdaş ceza infaz sistemlerinin temel amacı; hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak, böylelikle cezanın genel ve özel önleme etkisinin oluşmasını sağlamak ve toplumu suça karşı korumaktır.

Cezaların ertelenmesi, şartla salıverilme, denetimli serbestlik gibi infaz rejimi ile ilgili düzenlemelerin tarihsel geçmişi incelendiğinde ister istemez af tartışmaları ortaya çıkıyor. Suç ve cezalarda yapılan ertelemeler sonuçları bakımından sadece erteleme midir? Af mıdır? Ceza indirimleri af sayılır mı?

İnfaz rejiminin sonuçlarıyla ilgili kanun yapma alışkanlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde erteleme yasaları olarak İnfaz Kanunundaki yeni düzenlemeler ve Ceza İndirimleri, affetmenin örtülü bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Zaten yapılan düzenlemeler kamuoyu tarafından çoktan af paketi söylemiyle anılmaya başlandı.

14/4/2020 tarihli Ceza İnfaz düzenlemesi kanunu toplam 69 maddesiyle, ceza infazıyla ilgili doğrudan veya dolaylı 11 farklı kanun da değişiklik yapmaktadır. Yapılan düzenleme ile mevcut hükümlü sayısının yaklaşık olarak üçte birinin erken tahliye olması bekleniyordu. Yaklaşık olarak 15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere toplam 45 bin hükümlü tahliye edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında da açık cezaevinde bulunan, yaklaşık 45 bin kişi 30 Mayıs’a kadar izinli sayıldı.

1. İnfaz Kanunundaki önemli görülen genel düzenlemeler

Bu çalışma da öncelikle ayrıntılara girmeden, kanundaki dikkat çekici değişiklik ve düzenlemeleri kısaca özetlemeliyiz:

Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenirken, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi. Ne var ki bu oranlar önceden de zaten böyle olup son yirmi yıl içinde arttırılmış idi. Görünen o ki eski hale getirilmiş oldu.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi. Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı. Denetimli serbestlikte düzenleme

Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama, aynen muhafaza edilirken; açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen korundu.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edeceği, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği ve denetimli serbestlik usulüyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması hüküm altına alındı.

3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsus olarak 3 yıla çıkarıldı. Geçici düzenleme uyarınca özellikle terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçları kapsam dışı ve hariç tutulmuştur.

Aynı şekilde 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak. Bu hükümle ilgili olarak da terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar kapsam dışı tutmuştur.

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.

30 Mart 2020'ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecek.

Yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların, açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanınırken, bu imkandan Terör ve örgütlü suçlar hariç tutulmuştur.

Suçlarla etkin mücadeleyle ilgili olarak, bazı suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezalar artırılmıştır. Bu kapsamda yaralama suçunun canavarca his saikiyle, örneğin kezzap atmak suretiyle işlenmesi hali nitelikli haller arasına alınmış, suçun bu suretle işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmıştır. Aynı şekilde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tefecilik suçlarının cezaları da artırılmıştır.

Kanunla özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmiştir. Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilerek, 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılmıştır.

Kadınlar Çocuklar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılarak, daha fazla kadın çocuk ve yaşlının konutta infaz usullerinden yararlandırılmasına imkan tanınmıştır. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitiren erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitiren hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını bitiren hükümlüler için de 4 yıl olarak belirlenmiştir. 

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edilebilecek olup, hamile kadınların cezasına, 1,5 yıl ertelenebilme hakkı getirilmiştir.

Aynı şekilde 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edilebileceklerdir.

Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacaktır. Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesiyle iyi halin belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenecek ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması hüküm altına alınmıştır. İyi halin değerlendirmesiyle ilgili olarak yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacaktır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenerek önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı gerekirken, yapılan düzenlemelerle infaz hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi hüküm altına alınmıştır. İnfaz hakimlerine verilen yeni görevlere ilişkin hükümler ise, 1 Eylül 2020'dan itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine ilişkin değerlendirmelerde, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul yapılarak karar verilecektir. Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hakimliğine şikayet başvurusunda bulunulabilmesine imkan tanınmıştır.

Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık ya da malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınmıştır.

Çocuk hükümlülere, kardeşleriyle görüşme imkanı sağlanmıştır. Çocuk hükümlülerin ve Hükümlülerin hediye kabul etme hakkıyla birlikte verilebilecek ödül olanaklarının kapsamı da genişletilmiştir. Çocuk ve 65 yaşını tamamlayan hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler bakımından, belirli zaman dilimi dışında da hediye alabilme olanağı tanınmıştır.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı, 7 güne çıkarılmıştır. Hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçirmesi gereken süreler kısaltılmıştır. Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan, 2 defaya çıkarılmıştır.

Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümlerin, tutuklular bakımından da uygulanabilmesi hüküm altına alınarak, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin, salgın hastalık halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan tanınmıştır.

Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmeleri olanağı yanında, hükümlünün çalıştığı süre kadar daha erken denetimli serbestliğe ayrılması olanakları düzenlenmiştir. Hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden yararlanabilecektir. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin, rızaları alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü altında bulunan, muhtaç durumdaki hükümlüler, bu yükümlülüğü yerine getirirken, mutat vasıta ile yaptıkları yol giderleri ve iaşe giderlerinin, çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanması hüküm altına alınmıştır.

2.İnfaz Kanunundaki önemli görülen genel düzenlemeler

Mahkumiyet hükmünün yorumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerekirse hükmü veren mahkemeden çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda, infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. Bu kapsamda yapılan başvurular cezanın infazını ertelemeyecek ancak mahkeme veya infaz hakimliği, olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilecek.

Taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, adli para cezası, infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar için de verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecek.

Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına; ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanması halinde yapılan değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hakiminin onayından sonra uygulanacak.

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamın ve cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabileceklerdir.

Türk Ceza Kanunda yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına karar verilebilecek, aynı şekilde 1 yıl veya daha az süre kalanlar da, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecektir. Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacaktır.

Bu kişiler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde ise Kovid-19 düzenlemesi kapsamında izinli sayılabileceklerdir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında izin hakkından yararlanacaklardır. Bu hüküm, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacaktır.

Düzenlemeyle açık ve kapalı infaz kurumlarındaki hükümlülere, ağır hastalık veya doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılma imkanı sağlanıyor.

Kanun'a göre, infaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının, her hafta cuma saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecektir.

Bakıma muhtaç ve dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, tutuklu annenin yanında barınabilecektir. Ana, baba, eş, kardeş, çocuk, eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak hastalığı hallerinde tutukluya bir defaya mahsus olmak üzere verilen izin, asgari bir ay arayla toplam iki defaya çıkarılacak.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan hediye kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor. Buna göre, kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak.

Çocuk ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilecek. Hediye kabul etmenin esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek. Hükümlülerin öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen özel izin süresi, üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullanılabilecek. Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmeyecek.

Kanun'a göre, hükümlüye, kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıca hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek. Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan yayınlar hükümlüye verilmeyecek. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali, bu hükmün dışında olacak. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

2.1. Hükümlülerin iyi halinin değerlendirilmesi

Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacaktır. Hükümlülerin tutum ve davranışlarının ve iyi hal durumlarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmesi ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması hüküm altına alınmıştır.   

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulması hüküm altına alınmıştır.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeler de istenebilecektir.

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek. Ayrıca idare ve gözlem kuruluna cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılacak. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenerek önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilecek. İyi hallerin belirlenmesiyle ilgili yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri, bir yılı geçemeyecektir.

2.2. Hükümlülerin Koşullu Salıverilmesi

Kanunla koşullu salıverilme oranı, 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirilmiştir. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edilmiştir. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmeden aynen muhafaza edilmiştir.

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekmektedir. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını, infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından süreli hapse mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli 7 İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.

Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında koşullu salıverilme oranı da, eskisi gibi; üçte iki olarak uygulanacak. Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından ise eskiden tabi oldukları koşullu salıverilme oranları uygulanacaktır.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hakimliğine verilecek olup İnfaz hakimi, bu raporu uygun bulursa, hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verebilecektir. Gerekçeli rapor uygun bulunmadığı takdirde, uygun bulunmama gerekçesi kararda gösterecek olüp, infaz hakiminin bu kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilecektir.

Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olanlarla ilgili olarak da düzenleme yapılmıştır. Yasayla, mükerrirler bakımından birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde, en fazla 32 yılın ceza infaz kurumunda iyi halli geçirilmesi durumunda, koşullu salıverilme hükümleri işletilebilecektir. Bu düzenlemeye göre süreli hapis cezası durumunda dörtte üçünün, iyi halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme oranı da üçte ikisinin, iyi halli geçirilmesi şeklinde yeniden belirlenebilecektir. Ancak, koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olanlar bakımından ise bunlar için eskiden tabi oldukları koşullu salıverilme oranları uygulanacaktır.

Koşullu salıverilme oranlarının, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu dolayısıyla hapis cezasına mahkum olan suçlular için eskiden olduğu gibi dörtte üç olarak devam ettirilmesi de hüküm altına alınmıştır.

2.3. Hükümlünün Cezasının konutta çektirilmesi

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesi için infaz hakimi karar verecektir.

Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam bir yıl, 70'i bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam iki yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

Doğurduğu tarihten itibaren, altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların, cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir. Bu hükme göre talepte bulunulabilmesi için kadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekmektedir. Konutta infaza karar verdikten sonra, çocuk ölmüş veya anasından alınarak başka birine verilmiş olursa, infaz hakimi tarafından konutta infaz uygulamasına ilişkin kararın kaldırılması kararı verilebilecektir.

Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecektir. İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi sırasında, gerek gördüğünde bu usulün uygulanmasına son verebilecektir.

Özel infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu usulün uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecektir. Bu durumda özel infaz usulüne göre geçirilen süre, infaz aşamasında mahsup edilecektir.

Hamilelerin, tutuklanması yerine adli kontrol altına alınması uygulaması kabul edilmiştir. Aynı şekilde maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin, tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecektir.

Bu hükümler, terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında uygulanamayacaktır.

2.4. İnfaza ara verilmesiyle ilgili Düzenleme

Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacaktır. Hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle, bakıma muhtaç olmaları halinde; bir yılı geçmeyen sürelerde hapis cezasının infazına ara verilebilecektir.

Hükümlülerin sürekli hastalık veya malüllükleri nedeniyle, ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi; zorunlu ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerde hapis cezasının infazına ara verilebilecektir. Ancak bu ara vermenin iki defadan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

2.5. Kamuya yararlı işte çalıştırma cezasının yeniden düzenlenmesi

Yasayla Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden olan, kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilebilecek.

Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecektir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecektir.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken mutat vasıtayla yaptıkları yol giderleri müdürlük bütçesinden, iaşe giderleri ise çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

3. Denetimli serbestlik kurumunun yeniden düzenlenmesi

Kanunla, açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalanların cezalarının denetimli serbestlik tedbiri altında infazına imkan veren düzenleme muhafaza ediliyor. Buna göre, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

İnfaz hakimi ayrıca, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına da karar verebilecektir. Bu karar gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hükümlüyü, belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma, belirlenen yer veya bölgelere gitmeme, belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutabilecektir. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlünün risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecektir.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler, diğer şartları da taşımaları halinde özel infaz usulünden yararlanabilecektir.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edecektir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecektir. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, denetimli serbestlik uygulanarak devam etmesine karar verecektir.

3.1. Denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması

Denetimli serbestlikten yararlanma süresi bir defaya mahsus olarak 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.

30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından istisna sayılan suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süreleri, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek. Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerde azami süre sınırına bakılmaksızın, denetimli serbestlikten yararlandırılmaları sağlanabilecektir. "İyi halli" olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da; bu süreler, geçerli olabilecektir.

Yasayla 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacaktır.

Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacaktır. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi, Kovid-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacaktır.

3.3. Denetimli serbestlik uygulamasının elektronik cihazlarla da yapılabilmesi Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecektir. Kanuna göre, adli kontrole ilişkin bazı tedbirleri takip etme görevi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanından çıkarılabilecektir. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, şüpheli, sanık ve hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecektir.

4. Çocuk Hükümlülere İlişkin Yeni Düzenlemeler

Yasayla çocuğun yüksek yararı ilkesi dikkate alınarak çocuklar hakkında verilen cezaların infazında, infaz hakimine sorumluluk verildiği hüküm altına alınıyor. Çocuk hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir defa görüşme imkanı tanınacak. Ayrıca çocuk hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesi imkanı sağlanıyor. Buna göre çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine, kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitim evinde kalması imkanı verilebilecek. Çocuk eğitim evinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek.

Çocuk eğitim evinde kalan hükümlü çocuk, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırılabilecektir.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken sürenin üç aydan fazla olması gerekecektir. Kanunla, Çocuk Koruma Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Suça sürüklenen çocukların, yeniden suç işlemelerinin engellenmesine yönelik olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip edilen çocuk için adli kontrol süresince rehberlik edecek bir uzman görevlendirilecek ve çocuk hakkında yapılacak ihtiyaç değerlendirmesine göre iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

5.  Bazı hükümlülerin doğrudan açık ceza evlerinde cezalandırılmaları

Bazı hükümlüler, cezalarını doğrudan açık ceza evlerinde çekecekler. Bu hükümlüler; kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar olarak belirlenmiş olup, bunlar cezalarını doğrudan açık ceza evlerinde çekecekler.

Aynı şekilde hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına yapılan değerlendirme sonucunda karar verilenler de cezalarını doğrudan açık ceza evlerinde çekecekler.   

6. Hastalık ve koronavirüs izinleri

Kanunla, hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz kurullarında iyi halli olarak geçirmesi gereken süre de kısaltılıyor. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izin hakkı ikiye çıkarılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacaktır.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen özel izin süresi üç günden yedi güne çıkarılıyor.

Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek, kullanılabilecek. Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda; bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere, ceza verilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

7. Ceza İnfaz Kanununda Cinsel İstismar Suçları

Ceza infaz kanununda, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlarla ilgili koşullu salıverilme oranları bakımından hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Ceza infaz düzenlemesi kanunu öncesinde ve sonrasında cinsel taciz, basit cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve özel hayata yönelik suçlarda koşullu salıverilme oranları eskisi gibi 2/3 olarak devam etmektedir.

Aynı şekilde nitelikli cinsel saldırı, yetişkinin çocuğu cinsel istismarı,yetişkinin reşit olmayanla nitelikli hallerdeki cinsel ilişkiyle ilgili suçlarda koşullu salıverilme oranları Ceza infaz değişiklik kanunu öncesinde ve sonrasında aynı şekilde eskisi gibi 3/4 olarak devam etmektedir.

Ceza infaz düzenlemesinde; çocukların cinsel istismarı dahil, cinsel istismar suçundan hüküm giyenlere yönelik bir infaz indirimi yer almıyor. Aynı şekilde çocuklarla evlenenlere yönelik infaz indirimi de yeni ceza infaz düzenlemesinde kapsam dışı bırakılmıştır.

Kanunda cinsel istismar suçlarıyla ilgili tek yeni düzenleme, açık cezaevine alınma koşullarında yapılmış olup düzenlemeye göre iyi halli olma koşuluyla, terör, örgütlü suçlar, casusluk ve devlet güvenliğine karşı suçları işleyenler dışındaki suçlardan gerekli koşulları taşıyanlar, normalde olması gerektiğinden 1 yıl önce açık cezaevine geçebilecektir.

Sonuç

Bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestliğin geçici olarak 3 yıl olarak uygulanması ve açık cezaevindeki hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar izinli sayılmasına ilişkin hükümler içeren ceza infaz 12 değişikliği yasası çoktan yürürlüğe girmiş bulunuyor, ancak yasayla ilgili tartışmalar henüz sona ermedi ve sona ermeyecek gibi görünüyor.

Ceza infaz değişiklikleriyle ilgili yasayı bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde eşitlik ilkesi kriterleriyle ilgili olarak ayrımcılık yapıldığı iddiaları ileri sürülüyor. İnfazla ilgili adil yargılanma hakkının kullanılmasında; özellikle düşünce suçluları, kolektif özgürlük eylemleri ve basın faaliyetleri nedeniyle mahkum olan gazeteciler açısından eşitlik ilkesinin gözetilmediği ve bu nedenle getirilen kanunla, kamu yararı açısından adaletin tesis edilmediği görülüyor. Yapılan tartışmalarda, Anayasanın eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağıyla hukuk devleti ve insan haklarına saygı ilkelerinin bağlayıcılığına dikkat çekiliyor.

Kamu vicdanı açısından ve kadın ve çocuk haklarının korunması açısından, çocukların tacizcisiyle evlendirilmeleri, çocuk istismarı ve aile içi şiddet konusunda endişe duyulmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin korona yüzünden eve kapandığı bu dönemde; kamusal alandaki suçlarda azalma olduğu söylemi, bu suçların evlere, aile içine taşındığı gerçeğiyle karşılık bulmaktadır. Aynı şekilde korona sürecinde evlerdeki kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı suçlarındaki artış da kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor.

Şimdilik İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan çocuk istismarı suçlularına daha sonra infaz kanunuyla yeniden af benzeri bir infaz düzenlemesi gelebilir mi? Bu konuda sivil toplum ve sivil toplum örgütleri olarak diken üzerinde olup, endişeli bir şekilde seslerini duyurmaya çalışırken; kamuoyu ve çocuk hakları savunucularının bu konuları, sürekli gündem de tutmaya çalıştıklarını gördükçe; çocuk istismarı ve çocuk evlenmesiyle ilgili hassasiyetlerin de gün geçtikçe, artarak devam edeceği açıkça görünmektedir.

 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu, 2.Başkan

Prof. Dr. Z. Gönül Balkır

07.05.20