YENİ ŞUBE KURMA YÖNERGESİ

1) Yeni şube kurmak niyetiyle yola çıkan kurucu üye adayı, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu ile temasa geçerek niyetini paylaşır ve mümkünse ilgili YK üyeleri ile biraraya gelerek kuruluş sürecinin ayrıntıları hakkında bilgilendirilir.

2) Yeni şube kuruluşunu üstlenmek niyetinde bulunan en az 3 kurucu üye, isim, adres, varsa unvan ve imzalarını içeren bir dilekçe ile Genel Merkeze resmi başvuru yaparlar.

3) Genel Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirerek uygun görürse yeni şube kuruluşu için bir yönetim kurulu kararı alır.

4) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının örneği, dernek tüzüğü ve Genel Kurulda genel merkez yönetim kuruluna yeni şube açmak için verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul divan tutanağı fotokopisi yeni kurulacak şubenin adresine gönderilir.

5) Yönetim kurulunun yetkili kıldığı en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen ekler bir yarım kapaklı dosya ve klasöre konularak şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

6) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde aşağıdaki listede istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

i)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

ii) Genel Kurulda, genel merkez yönetim kuruluna yeni şube açmak için verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul divan tutanağı fotokopisi,

iii) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

iv) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

v) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

vi) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

            vii) Şube merkezi olarak gösterilecek bir adres

            viii) Adres mesken ise kat malikleri kurulunun oy birliğiyle alacağı karar örneği,

            ix) Kira ise kira kontratı,satın alınmışsa tapu örneği

5) Mülki idare amirliği onayı alındıktan sonra kurucu üyeler yeni üye kaydı yapmaya başlarlar. (*)

6) Şube kuruluşu Dernekler İl Müdürlüğü’ne bildirilerek dernek numarası alındıktan sonra dernek işleyişi için gerekli olan şu işlemler yapılır:

            i) Dernek kaşesi yaptırılır

            ii) Dernek defterleri temin edilir: Karar defteri; üye kayıt defteri; gelen-giden evrak defteri; defteri kebir; gelir -gider makbuz koçanları (beşer)tane.

7) Bir başkan, 6 asil ve 6 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi olmak üzere en az 20 kişinin üye kaydı yapıldıktan sonra şubenin genel kurulu yapılarak tüzükte belirtilen organları seçilir.

8) Şubenin genel kurulunun sonuç bildiriminin bir örneği 30 gün içinde şubenin bulunduğu mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirilir.

9) Şube bulunduğu ilçenin vergi dairesine başvurarak vergi numarası alır.

10) Dernek Başkanı ve Saymanı için bir yıl süreli yetki belgesi hazırlanır ve noterden imza sirküleri çıkarılır.

11) Malî müşavire yetki verilir.

12) Genel Kurulda seçilen asil yönetim kurulu üyelerinin tümü bir ay içinde Dernekler İl Müdürlüğüne mal beyanında bulunurlar.

13) Dernek adına bir bankada hesap açtırılır. Bankaya karar defterinde Dernek Başkanı ve Saymanı için alınan yetki kararının belgesi ve imza sirküleri, dernek tüzüğü ve (havale masrafları alınmaması için kamu yararına dernek olduğuna ilişkin belge verilir).

------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Dernekler Yönetmeliği Madde 8-        Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu, kuruluş bildirimleri için verilen alındı belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir.

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen Kanuna aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen derneklerin, şubesi açılamaz.

Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Şube, şube merkezinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, şube kuruluş bildirimi yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.

EK1 Tüzük

EK2 Kuruluş Bildirimi