MADDE 1- Amaç

Bu yönergenin amacı TÜKD’nin sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında veya basılı olarak yayımlayacağı, TÜKD Genel Merkez (GM), şube ve üyelerine ait broşür- kitapçık, basın bildirisi/afiş, makale, araştırma /proje raporu, kitap, anı vb. yayınların yayıma hazırlanma, değerlendirilme ve yayımlanma süreçleri ile ilgili ilke ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2- Yayın Türleri

2.1. Broşür-kitapçık: TÜKD’nin tanıtımı için amaçları, çalışmaları, faaliyetleri, projeleri ve/veya görüşleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlanan, kitap boyutlarından küçük basılı dokümanlardır.

2.2. Basın Bildirisi: TÜKD’nin amaçları, çalışmaları, faaliyetleri, projeleri ve/veya görüşleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın mensupları ile paylaşılan iki sayfayı geçmeyen yazılardır.

2.3. Sosyal medya bildirisi: TÜKD’nin çalışmaları, faaliyetleri ve/veya görüşleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa yazılardır.

2.4. Bilimsel makale: TÜKD üyelerinin veya bursiyerlerinin TÜKD amaçları ile ilgili konularda, bilimsel hakemlik süreçlerinden geçerek bilimsel dergilerde yayımlanmış akademik yazılarıdır.

2.5. Araştırma raporu: TÜKD GM’i, şubeleri, üyeleri ve/veya bursiyerlerinin TÜKD amaçlarına uygun olarak yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını raporlayan yayınlardır.  

2.6. Proje raporu: TÜKD GM’i, şubeleri, üyeleri ve/veya bursiyerlerinin TÜKD amaçlarına uygun olarak yürüttükleri projelerin sonuçlarını raporlayan yayınlardır. 

2.7. Güncel deneme yazıları: TÜKD üyelerinin ve bursiyerlerinin TÜKD’yi ilgilendiren güncel meseleler ile ilgili kendi mesleki veya ilgi alanlarına ilişkin olarak hazırladıkları bilgilendirici, dört sayfayı geçmeyen yazılardır. 

2.8. Kitap: TÜKD GM’i, şubeleri, üyeleri ve/veya bursiyerleri tarafından TÜKD amaçlarına uygun konularda kitap formatında hazırlanmış ve yayın numarası alınmış yayınlardır. Kongre, panel, sempozyum vb. toplantı konuşmalarını toplayan yayınlar da bu kategoridedir.

2.9. Anı yazısı: TÜKD GM’i, şubeleri, üyeleri ve/veya bursiyerlerinin TÜKD tarihçesi ile ilgili anılarını naklettikleri yazılardır.

MADDE 3– Sorumluluklar

3.1. GM Yayın Komisyonu: TÜKD’nin yayın faaliyetlerinin bu yönergedeki esas ve ilkelere uygun olarak yürütülmesinden GM Yönetim Kurulu’na karşı GM Yayın Komisyonu sorumludur. Bu komisyon GM Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek Sorumlu Üye başkanlığında tüm şubelerin yönetim kurullarınca görevlendirilecek en az birer temsilcinin katılımı ile oluşturulur. TÜKD Genel Başkanı diğer komisyonlarda olduğu gibi bu komisyonun da doğal üyesidir. Komisyondan Sorumlu GMYK üyesi ve Koordinatör gerek gördükleri takdirde GMYK kararı ile en fazla üç kişiden oluşan bir Yayımcı Komitesi oluşturabilirler ya da bu komitenin yetkilerini kendileri kullanırlar.

3.2. TÜKD Yayımcı (Editör) Komitesi: Yayımlanması önerilen yayınlarla ilgili “yayımlanabilir” kararını verme yetkisi TÜKD Yayımcı (Editör) Komitesine bırakılmıştır. GMYK Komisyondan Sorumlu Üyesi, varsa Komisyon Koordinatörü ve üyeler arasından komisyonu üç kişiye tamamlamak üzere seçilecek en az bir kişi TÜKD Yayımcı Komitesi olarak görev yaparlar.

3.3. TÜKD Yayın Komisyonu Koordinatörü: Sorumlu YK üyesi Komisyonun Koordinatörü olarak görev yapabilir ya da Komisyon üyeleri arasından bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatör ve Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi yakın iletişim ve koordinasyon içinde çalışırlar.

3.4. TÜKD Yayın Komisyonu Şube Temsilcileri: Şube temsilcilerinin görevi kendi şubelerinin yönetim kurulu, üyeleri ve bursiyerlerinin TÜKD amaç ve ilkelerine uygun yayınlarını paylaşmalarını sağlamak üzere gerekli iletişimleri yapmak; kendilerine iletilen yayınları Şube Yönetim Kurulu onayına sunmak; onaylanan yayınları GM Yayın Komisyonu Koordinatörüne göndermek; yayım sürecini izleyerek yayımı gerçekleştirilen yayın ile ilgili şubesinde bilgi paylaşımında bulunmak; ve yayının reddedilmesi halinde gerekçeli raporu yayın sahibi ile paylaşmaktır.

MADDE 4-  Yayın Çalışmaları ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar

4.1. TÜKD GM Yayın Komisyonu görev, yetki ve sorumlulukları:

4.1.1. TÜKD’nin şubelerinin, üyelerinin ve bursiyerlerinin, dernek üyeleri ve genel kamuoyu ile paylaşmaya değer nitelikte yayınlarının TÜKD’ye ait uygun mecralarda yayımlanmasını teşvik etmek;

4.1.2. Komisyon üyeleri aracılığı ile şubelerin yayımlanmaya değer bularak gönderdikleri yayınların toplanmasını, GM Yayım Komitesi süreçlerinden geçirilerek uygun mecralarda paylaşılmasını sağlamak;

4.1.3. Yayımı önerilen yayınların GM Yayımcı Komitesi tarafından gözden geçirilmesini ve yayımlanma kararının icra edilmesini sağlamak;

4.1.4. GM Yayımcı Komitesi tarafından kabul edilen yayınların gerekiyorsa farklı mecralarda da paylaşılması için plan yapmak ve gerçekleştirmek;

4.1.5. TÜKD’nin tanınırlığını arttıracak, kamuoyu tarafından daha iyi bilinmesini sağlayacak yayınlar planlamak, görevlendirmeler yapmak, takibini gerçekleştirmek ve yayımlanmasını sağlamak;

4.1.6. Her yıl Haziran ayı sonunda GM Yayın Komisyonu’nun çalışmaları ile ilgili bir GM Komisyonu Faaliyet Raporu ve Ekim ayı başında bir GM Komisyonu Eylem Planı hazırlayarak GMYK’na sunmak.

4.2. TÜKD Yayımcı (Editör) Komitesi görev, yetki ve sorumlulukları:

4.2.1. TÜKD GM Yayın Komisyonu tarafından komiteye yönlendirilen yayınları, TÜKD tüzük, amaç ve ilkeleri açısından değerlendirmek ve yayımlanmaya değer olup olmadığına karar vermek;

4.2.2. Yayımlanmaya değer bulunan yayınları yazım kuralları açısından gözden geçirmek, gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yapmak;

4.2.3. Yayımlanmaya değer bulunmayan yayınlar ile ilgili bir rapor hazırlayarak yayını öneren şube temsilcisine geribildirimde bulunmak.

4.2.4. Yayın önerisinde bulunacak şubeleri yönlendirici nitelikte yayın kriterleri listesi oluşturarak komisyon üyeleri ile paylaşmak.

4.3. Şubelerin görev, yetki ve sorumlulukları

4.3.1. Şubelerin yayın çalışmalarından Şube Yönetim Kurulları sorumludur. Gerek görülmesi halinde GM Yayın Komisyonundaki Şube Temsilcisi başkanlığında bir Şube Yayın Komisyonu oluşturulabilir, ya da bu çalışmalar Şube Başkanı inisiyatifinde sürdürülür.

4.3.2. Şube Başkanları, şube faaliyetleri ve yörelerine ait önemli gün ve olaylarla ilgili basın bildirisi, duyuru vb. yayım konularında, düzenledikleri veya düzenlenmesine katıldıkları panel, sempozyum vb. toplantıların bildirilerini kitapçık veya kitap halinde yayımlamakta yetkilidirler.

4.3.3. Şube Başkanları, TÜKD’nin görüşlerinin genel kamuoyu ile yaygın paylaşılmasını gerektiren önemli gün ve olaylarda Genel Merkez’in paylaşılmasını istediği Basın Bildirileri, afişler, duyurular vb Genel Başkan mesajlarını yerel basın, şube sanal medya hesapları, üye grupları ve/veya şube web sayfalarında paylaşmaktan sorumludur.

4.3.4. Şube Başkanları, şubeleri adına önem arz eden günlerde veya TÜKD’yi ilgilendiren önemli konularda bildiri yayımlamak istemeleri halinde yazılarını Yayın Komisyon Koordinatörü aracılığı ile ya da doğrudan Genel Başkana iletebilir ve uygun mecralarda bildirilerinin yayımlanmasını talep edebilirler.

Bu yolla yayımı teklif edilen yayınlar, bu yönergeye uygun olarak değerlendirilerek yayımlanır.

MADDE 5– Yayın Önerilerinin Alınması ve Yayım Süreci

5.1. TÜKD’nin GM ve şubelerinden gelecek yayın önerilerini toplama ve değerlendirme yetkisi GM Yayın Komisyonu’ndadır. Yayınlanması önerilen yazılar komisyonun şube temsilcileri tarafından GM Yayın Komisyonu Koordinatörü’nün bildirdiği e-posta veya WhatsApp adresine gönderilir.

5.2. Koordinatör gelen yayınla ilgili ilk değerlendirmeyi yaptıktan sonra, komisyonun yayın ilkelerine kesinlikle uymayan yazıları gerekçesini açıklayarak doğrudan reddedebilir.

5.3. İlk değerlendirme olumlu olduğu takdirde, Koordinatör yazının yayıma uygunluğunun değerlendirilmesi için Yayım Komitesi ile paylaşır.

5.4. Sorumlu YK Üyesinin de içinde bulunduğu Yayımcı Komitesi öncelikle yayını TÜKD tüzük, amaç ve ilkeleri açısından değerlendirir, ardından içerik, dil ve üslup açısından yayımlanmaya değer olup olmadığına en az oyçokluğu ile karar verir.

5.5. Yayımlanmasına karar verilen yayın komite üyelerinden birisi tarafından yayıma hazır olacak şekilde yazım, ifade ve şekil açısından düzenlenir.

5.6. Yayıma hazır hale getirilen yayının uygun mecrada yayımını sağlamak Koordinatörün görevidir.

MADDE 6- Yürürlük ve Yürütme

Bu yönerge 12/06/ 2020 tarihli GMYK toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yürütmesinden TUKD Genel Başkanı ve Şube Başkanları sorumludur.

Genel Merkez'de Ara