ÜYELİK YÖNERGESİ

AMAÇ
MADDE1-
Bu Yönerge Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Tüzüğü'nün ekidir ve amacı derneğe üyelik kayıt işlemlerini düzenlemeye, üyelerin sorumluluklarını tanımlamaya, üyeliğin sona ermesi işlemlerini düzenlemeye ve ilgili kayıtların düzenli bir şekilde Dernek Bilgi sisteminde (DERBİS) tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM
MADDE 2-
Bu Yönerge, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyelik işlemlerini kapsar.

DAYANAK
MADDE 3-
Bu Yönerge, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Tüzüğü’nün 3., 4. ve 5. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜYELİK
MADDE 4- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri şunlardır;

  1. Asıl üyeler: Şube yönetimine müracaat üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek üyeliğinde dört yıllık üniversite mezunu veya eşdeğer lisans diploması sahibi olmak esastır.
  2. Onur üyeleri: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne maddi ve manevi bakımdan önemli katkı sağlayan kişiler yönetim kurulu kararı ile Onur Üyesi olarak kabul edilebilir. Onur üyeleri aidat vermek zorunda değildir ve dernek organlarına seçilemezler. Bu üyelik, yönetim kurulu kararı ile geri alınabilir.

ÜYELİĞE BAŞVURU

MADDE 5 - Derneğe asıl üye olabilmek için, Dernek Tüzüğü’nün 3. maddesinde belirtilen şartların sağlanması, referans üye belirtilmesi ve şahsi müracaat gereklidir.

Derneğe üye olmak isteyen ya da önerilen aday üyelerin TÜKD vizyon, misyon ve amaçlarına uygun olması ve anlaması önemlidir.

Aday üye, derneğe üye olmak isteğini ve çalışmalara ne gibi katkılarda bulunabileceğini açıklayan Niyet Mektubunu da içeren Başvuru Formunu Şube’ye şahsen teslim eder. Üyelik komisyonu tarafından değerlendirilen üye adayının evrakları, referans bilgileri ve Derneğe kabulü veya reddi yönündeki komisyon önerisi şube yönetimine iletilir. Aday üyenin başvuru sürecinde şubenin düzenlediği etkinliklere katılımı da komisyon tarafından dikkate alınır. Aday üyenin kabulü veya gerekçeli red’di yönetim kurulu inisiyatifindedir. Üyeliğe kabul/red sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİK KOMİSYONU

MADDE 6 - Şube başkan ve yönetim kurulu tarafından şubede ‘Üyelik Komisyonu’ oluşturulması zorunludur. Şube başkanı bu komisyonun doğal üyesidir. Üyelik komisyonu, şube başkanının katılımı ile ayda bir kere toplanıp üye başvurularını değerlendirerek şube yönetim kuruluna sunar.

KABUL İŞLEMİ

MADDE 7- Üye kabul töreni ve rozet takdimi, Şube Yönetim Kurulu’nun düzenlediği özel bir toplantıda (örneğin, Şube Kuruluş gecesi ) üyeyi onurlandıracak bir formatta yerine getirilir.

ÜYE KAYIT KOŞULLARI
MADDE 8-

1) Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üye kayıt işlemi için aşağıdaki belgeler gereklidir;
      a. Üniversite Diploma veya çıkış belgesi,
      b. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
      c. İki adet (vesikalık) fotoğraf,
      d. Üyelik başvuru formu (niyet mektubunu da içerir)
      f. Üye kayıt ücreti

2) Üyelik ödentileri ile ilgili sorumluluklar üyeliğin onaylandığı tarihten itibaren başlar.
3) Üyelik kaydı yapılanlara ait bilgiler 30 gün içinde Şube yönetimince Dernek Bilgi Sistemine (DERBİS) kaydedilir.
4) Dernek üyeleri, değişen iletişim bilgilerini en geç bir ay içinde şube sekretaryasına bildirmek zorundadır.

ÜYE HAK ve SORUMLULUKLARI

MADDE 9- Üyenin hak ve sorumlulukları:

a. Dernek  komisyonlarında   görev almak,
b. Üye  teklif  etmek,
c. Şube Yönetim  Kuruluna öneriler ve önergeler vermek,
d. Şube Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına katılmak,
e. Başkanın ve Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak,
f. Tüzükte öngörülen mali yükümlülükleri yerine getirmek,
g. Medeni Kanunun ve Dernekler Kanununun yüklediği diğer yükümlülükleri yerine getirmektir           

ÜYE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 10- Dernek üyelerinin iş ve yaşam şartlarındaki değişiklikler nedeni ile üyesi olduğu şubeden farklı bir şubeye geçişi, ayrılmak istediği şubeye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Geçiş yapılan şube tarafından üye kayıt ücreti talep edilmez.

ONUR ÜYELERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11- Onur üyesinden ,giriş ve yıllık üye aidatı alınmaz. Onur üyesinin oy kullanma, dernekte herhangi bir yönetim görevi alma ve seçme-seçilme hakkı yoktur.

Onur üyesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tüzüğünde belirtilen değerler çerçevesinde hareket etme sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda onur üyeliğine son verebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 12-Her üye yazılı olarak şube yönetim kuruluna ıslak imzalı ya da e-posta ile bildirerek dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanır. Şube yönetim kurulu kararı 30 gün içinde Derbis’e bildirilmek zorundadır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez, gerektiğinde yasal yollara başvurulur. Kendi isteğiyle ayrılan üye 1 (bir) yıl geçmedikçe ve eski aidat borcu varsa ödemedikçe yeniden üyelik için başvuramaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 13- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c.  İki yıl üyelik aidatını ödememek, yazılı ikazdan itibaren bir ay içinde edimini yerine getirmemek,
d. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ni temsilen Şube Başkanı ve Genel Merkez onayına sunulup, yazılı onay alınmadan Dernek adına ulusal veya uluslararası yazışmalar yapmak, toplantılara katılmak,
f. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik sona erdirilebilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılanlar, 30 gün içinde DERBİS’e işlenir ve üye kayıt defterinden silinir. Çıkarılan üye dernek malvarlığından hak iddia edemez ve  derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

 

 

Genel Merkez'de Ara