TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Kısa adı “TÜKD dir.
TÜKD, ulusal veya uluslar arası çalışmalarda GWI’ın  ( Graduate Women International- Uluslar Arası  Üniversite Mezunu Kadınlar ) tek yetkili organıdır.
Dernek, yurt içinde şube ve temsilcilikler açabilir. Derneğin amblemi, GWI ‘nin de  amblemi olan “Dostluk Lambası” dır.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
a) Amacı:

Dernek, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları; insanlar arasında, dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla kurulmuştur.
b) Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Yurtiçi ve yurtdışında üniversiteli kadınlar ve ilgili derneklerle iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ülkemizi ve bilim kuruluşlarımızı tanıtmak; bu amaçla eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve projeler yapmak,
2-Çeşitli bilim dallarında ve konularda kurullar, komisyonlar,merkezler,vb. kurarak bilgi ve yeteneklerin ulusal ve uluslar arası düzeyde kullanılmasını sağlamak,
3-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
4-Üniversiteli lisans ve lisansüstü kız öğrencilere, öğretim elemanlarına burs ve ödül vermek ile her türlü çalışmalarında yardımcı olmak,
5-Toplumun aydınlanmasını, kız çocuklarının ve kadınlarımızın çağdaş koşullar altında eğitilmesini sağlamak; yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konularla ilgili projeleri gerçekleştirmek, kadınlarımızın iş ve meslek sahibi olmalarına destek vermek,
6-Uluslar arası anlayış ve dostluğu geliştirmek ve GWI’ ın  ilkelerine de uyarak üniversite mezunu kadınları ulusal ve uluslar arası seviyede bilgi ve yeteneklerini kullanmaya teşvik etmek; karşılıklı geziler düzenlemek,
7-Kadınları karar verme mekanizmalarında yer almaları için teşvik ederek bu konularda çalışmalar yapmak,
8-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amaca uygun bu tür etkinliklere katılmak,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için uygun çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
11-Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi için işletmeler kurmak ve işletmek,
12-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
13-Üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
14-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
16-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
17-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan veya kişilerden maddî yardım veya alındığı yönetim döneminde ödenmek koşuluyla borç almak veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,ya da kurulmuş olanlara katılmak,
20-Varolan şubelerin üye sayılarının artırılması ve yeni şubelerin açılmasını sağlamak, gerektiğinde temsilcilikler açmak,
21-GWI’ın çalışma programlarına şubeleriyle birlikte katılmak ve bu programları desteklemek,
22-GWI’ın  veya diğer kuruluşlarca üniversiteli kadınlara sağlanan burs ve ödüllerden üyelerini haberdar etmek ve yararlandırmak,
23-GWI  tarafından belirlenen yıllık üye aidatlarının belirli tarihlerdeki ödemesinin yapılmasını sağlamak.
 c) Derneğin Faaliyet Alanı 
Dernek, kadın ağırlıklı sosyal, kültürel ve eğitsel alanda faaliyet gösterir.Gerektiğinde ekonomik ve siyasal alanlar ile hukuk ve sağlık konularında da çalışmalar yapar.

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, dört yıllık üniversite mezunu veya eşdeğer lisans diploması sahibi ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her kadın bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile Şube Başkanlığına müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde yazılı bir şekilde genel merkeze bildirilir.
Dernek üyelerinin ikametgahları değiştiğinde derneğin bir başka şubesine nakil işlemleri ilgili şube başkanlığına yapılır. Üye nakil onay ve işlemleri Genel Merkez tarafından yapılır.
Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir; dernek organlarına seçilemezler.

Madde 4- Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez; gerektiğinde yasal yollara başvurulur.

Madde 5- Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-(2) İki yıl üyelik aidatını ödememek, yazılı ikazdan itibaren bir ay içinde edimini yerine getirmemek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Dernekten yazılı onay almadan dernek adına ulusal veya uluslar arası yazışmalar yapmak ve TÜKD’ni temsilen ulusal veya uluslar arası toplantılara katılmak,
6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik sona erdirilebilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılan üye derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

Madde 6- Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Disiplin Kurulu.
Bu organların dışında dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için komisyonlar kurulabilir; bilim ve danışma kurulları ile proje, eğitim vb. alanlarında merkezler oluşturulabilir.
Dernek organlarında görev alanlar en çok iki dönem aynı görevlerde bulunabilirler.
Yönetim ve denetim kurullarında üst üste iki dönem görev  yapanlar en az bir dönem ara vermeden aynı göreve yeniden seçilemezler.

Madde 7- Genel Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Merkez Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; şubelerde kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve şube başkanları Genel kurulun doğal üyesidir.  Ancak delege seçildiklerinde oy kullanabilirler.

Genel Merkez Genel kurulu;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul,  3 (üç) yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, başkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve delege seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Dernek komisyonları, merkez vb kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
9-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
18-Uluslar arası toplantılara katılacak TÜKD delegelerinin, GWI ve UWE konsey temsilcilerinin ve GWI ve UWE komisyonlarına gösterilecek adayların seçilmesi veya bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesi,
19-Yıllık üye aidatları ve şubelerin genel merkeze ödemesi gereken katkı paylarının belirlenmesi. Giriş aidatlarının tespitinin şube yönetim kurullarına bırakılması.
20-GWI, UWE (Avrupa Üniversiteli Kadınlar) ve TKDF’ye (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu) ödenecek aidatlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Madde 10- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Genel Merkez Yönetim kurulu genel başkan,10 (on) asıl ve 10 (on) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak üç 2.başkanı, genel sekreter ve yardımcısını, genel sayman ve yardımcısını, Uluslararası İlişkiler Koordinatörünü (CIR) ve 2 üyeyi belirler.
Genel Merkez Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Merkez Yönetim kurulu asıl üyelerinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

GENEL BAŞKAN :
Adaylık ve seçim : TÜKD Yönetim Kurulu, şubelere Ocak ayı içinde Genel Başkan adaylarının olup olmadığını yazılı olarak sorar. Şubeler aday bildirimlerine, adayların özgeçmişlerini de ekleyerek en geç on beş ( 15 ) Şubat’a kadar TÜKD Yönetim Kurulu’na ulaştırır. Adayın aynı şubenin üyesi olma zorunluluğu yoktur.
Şubelere toplantı öncesinde Genel Başkan adaylarının özgeçmişleri posta veya elektronik posta yolu ile yollanır. Derneğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Şube delegelerine duyurulan Başkan adaylarının dışında Genel Kurul’da Genel Başkanlık için aday olunamaz.
Arka arkaya iki dönem aynı göreve seçilmek mümkündür.
Genel Başkanın görevleri :
Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nu ; yasaların, tüzüğün ve Genel Kurul’un yüklediği görevleri yerine getirmek için yılda en az on defa toplantıya çağırır. TÜKD Genel Başkanı resmi makamlar,üçüncü şahıslar ve kuruluşlar ile GWI , UWE ve TKDF’ye karşı TÜKD’yi temsil eder .
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Yasalara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uymak ve derneğin iç işlerini yürütmek,
2-Tüzüğe uygun genel kurul çağrısında bulunmak,
3-Dernek tarafından görevlendirilen veya seçilmiş ulusal veya uluslar arası toplantılara katılan veya uluslar arası burslardan yararlanan üyelerinin döndükten sonra 1 ay içinde yönetim kuruluna rapor vermesini ve bu raporların genel kurulda okunmasını sağlamak,
4-GWI ve UWE ile yazışmalar yapmak, ödentilerin zamanında yapılabilmesi için şubeleri uyarmak,
5-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
6-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
7-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
8-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
9-Derneğin yeni şubeler açmasına karar vermek ve  şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  kuruculara yetki ve onay vermek,
10-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak üzere genel kurula başvurmak,
11-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler ve merkezler açılmasını sağlamak,
12-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
13-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
14-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
15-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
16-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
17-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
18-Üye nakil işlemlerine karar vermek

Madde 11-  Denetim ve Disiplin Kurullarının Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak,  genel kurulca seçilir. Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Talep doğrultusunda şubeleri de denetlemeye yetkilidir.
Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu 5 ( beş ) üyeden oluşur. Disiplin Kurulu’nun başkanı TÜKD Genel Başkanı’dır. 4 (dört) asil ve 4 ( dört ) yedek üye Genel Kurulda seçilir. Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda aldığı oy sayısına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca kendisine iletilen konularla ilgili olarak dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunup, verilen görevleri yapmayarak, sürekli kaçınarak derneğe zarar veren, dernek adına asılsız söylentiler çıkararak kurumsal kimliği zedeleyecek söz, yazı ve davranışları soruşturarak değerlendirir ve yönetim kuruluna rapor halinde sunar.
Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemeleri nasıl yapacağını kendisi belirler. Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan ve yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir. Hakkında soruşturma başlatılan kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde, yazılı ve gizli olarak 7 gün içinde bildirilir. Tebliğ tarihinden başlayarak 15 gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtları bildirmesini isteyerek araştırma ve inceleme yapar.

Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden alınacak aidatları belirlemeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler genel merkeze genel kurulda kişi başına belirlenen yıllık katkı payını ( GWI aidat ödemeleri için bildirilen üye sayısı üzerinden hesaplanarak ) öderler. Ödemeler her yıl 31 Aralık tarihine kadar yapılır. Bu miktarı artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek üzere giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Derneğin sosyal ve eğitim amaçlı hazırladığı projelerden elde edilen gelirler.
9-Diğer gelirler.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 13- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul divan tutanağı ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 14- Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ŞUBELER
Madde 15- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla ve/veya genel kurulun yetkilendirdiği TÜKD yönetim kurulunun onayıyla şube açabilir. Bu amaçla TÜKD yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Aynı ilçede birden fazla şube açılamaz.(Mevcutların kazanılmış hakları saklıdır.)
Dernek, yönetimin oluşturulmasının mümkün olmadığı, üye sayısının organlar açısından yetersiz hale geldiği hallerde,  genel kurul kararıyla ve/veya genel kurulun yetkilendirdiği TÜKD yönetim kurulunun onayıyla şube kapatabilir, keyfiyeti dernekler müdürlüğüne bildirir.

Madde 16- Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 17- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, bir başkan ile 6 (altı) asıl ve 6 (altı) yedek, denetim kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye ancak üye sayısı 100 (yüz) üzerine çıkan şubelerde yönetim kurulu 8 (sekiz ) asil, 8 ( sekiz ) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Genel Kurulda başkan adayları arasından en çok oy alan, şube başkanı seçilir. Sonra Yönetim kurulu, Denetim Kurulu ve  delegelerin asıl ve yedek üyelerinin seçimleri gerçekleştirilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında aralarında görev bölümü yaparak 2.başkanı, sekreter ve saymanı belirler. Yönetim kurulu veya şube üyeleri arasından bir uluslararası ilişkiler koordinatörü (CIR) belirlenir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. Şube başkanları üst üste iki dönem görev yapabilirler.

Madde 18- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Şubeler, divan tutanağı bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik delegelerle temsil edilir. Şubelerde kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya 20’ den az ise bu üyeler için de bir olmak üzere seçilecek delegeler seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Madde 19- Temsilcilik Açma
Dernek, şubesi bulunmayan yerlerde – gerekli bulduğu takdirde – dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21-  Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Dernekle İlgili Bilgiler
Madde 22- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Genel Merkez Dernek Kod No: 34 / 03 / 044 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 19.12.1949  tarihinde kurulmuştur. TÜKD  05.02.1970 Tarih ve 7 / 190 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasında kabul edilmiştir.
TÜKD  04.08.1975 gün ve 7 / 10400 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile dernek adının başına ‘’ Türk ‘’ kelimesi ilave edilerek ‘’ Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ‘’ olarak adlandırılmıştır.
TÜKD nin 21.06.1950 tarih ve 33148 sayılı tamime ek olarak Cemiyetler Kanununun 10. maddesine göre İcra Vekilleri Heyetinin 03.12.1953 tarih ve 4 / 19 sayılı kararı ile 25.Ocak. 1954 tarihinde uluslararası faaliyetine izin verilmiştir .
TÜKD 1955 yılında “Uluslararsı Üniversiteli Kadınlar Federasyonuna” üye olmuştur. Uluslararsı kuruluşun kısa adı ( GWI ) olarak tüzükde yer almaktadır.  TÜKD 2002 yılında “Avrupa Üniversiteli Kadınlar “birliğine üye olmuştur. Bu kuruluşun kısa adı (UWE) olarak tüzükde yer almaktadır. TÜKD 2004 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuna üye olmuştur.
DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı Mesleği
Süreyya AĞAOĞLU Avukat
Sara AKDİK Prof. İ.Ü. FenFak
Şevket Fazıla GİZ Prof. İ.Ü. FenFak.
Nüzhet GÖKDOĞAN Prof. İ.Ü. FenFak
Remziye HİSAR Doç. İ.T.Ü
Nebahat KARAORMAN Öğretmen
Müfide KÜLEY Doç.İ.Ü. Tıp Fak.
Türkan RADO Doç. İ.Ü.Hukuk Fak.
Pakize TARZİ Uzman Dr.
Beraet Zeki ÜNGÖR Avukat

Madde 23- Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1 : Üyesi olduğumuz  uluslar arası kuruluş Nisan 2015’te  isim değişikliği yaparak IFUW ( International Federation of University Women – Üniversiteli Kadınlar Uluslar arası Federasyonu) olan ismini GWI’ye ( Graduate Women International- Uluslar arası Üniversite Mezunu Kadınlar  ) çevirdiği için  tüzük içindeki maddelerde  IFUW olarak anılan federasyonun ismi GWI  olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 2 : 
İlk Disiplin Kurulu üyeleri tüzük değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul’da seçilir.
Bu tüzük 23 (Yirmi üç ) maddeden  ve 2 geçici maddeden ibarettir.
(*) 24.04.2016  tarihli Olağan  Genel Kurulda yapılan değişiklikleri de içermektedir

Genel Merkez'de Ara