TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

KOMİSYONUNUN AMACI: Dernek üyelerinin, bursiyerlerin, çeşitli kadın kesimlerinin ve genel olarak kamuoyunun toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını ve savunuculuğunu geliştirmek ve bu farkındalığın toplumsal yaşama yansımasını sağlamak üzere, çeşitli eğitim programları, araştırmalar, etkinlikler, projeler ve yayınlar yapmak ve bu konularda etkin olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirerek etkili baskı grupları oluşumuna katkıda  bulunmaktır.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ:

  1. Şubelerin bugüne kadar TCE konusunda yapmış oldukları çalışmalar ile ilgili bilgi toplayarak bir kaynak havuzu oluşturulması ve ‘TÜKD’nin TCE YOL HARİTASI’ nın belirlenmesi
  2. GWI ve TÜKD kaynakları kullanılarak bir ‘TCE CEP KİTAPÇIĞI’ hazırlanması
  3. Genel Merkez ve Şubelerde TCE eğitimlerini uzmanlıkla yürütecek dernek üyesi veya dernek dışı/üniversitelerden kaynak kişilerin tespit edilmesi,
  4. Tüm şubelerde üyelere, bursiyerlere ve erişilebilir uygun kadın gruplarına yönelik TCE farkındalık eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  5. Konuşma dilindeki cinsiyetçi kavramların düzeltilmesi konusunda bir envanter çalışması yapılarak kendi üyelerimizden başlamak üzere tüm kamuoyuna yönelik farkındalık ve özellikle medya üzerinde baskı oluşturma çalışmaları planlanması,
  6. Üyelerimizin ve bursiyerlerimizin üniversitelerin Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programlarına katılımının teşvik edilmesi,
  7. Şubelerde “TCE İZLEME KOMİTELERİ” kurulmasını teşvik ederek, il ve ilçelerde yerel yönetimlerde, kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda TCE ihlallerini tespit ederek bunların düzeltilmesi yönünde basın ve diğer STK’lar ile baskı grupları oluşturulması,
  8. Komisyonun çalışmalarını değerlendiren Sonuç Raporları hazırlanması.