KOMİSYONUN AMACI: Bu komisyonun birincil amacı, TÜKD’nin resmi bildirimlerinde ifade edilen misyon, vizyon ve amaçlarını/faaliyet alanlarını gözden geçirerek, genel merkezin ve şubelerin benimsenen temel amaçlara uygun biçimde 1-3 yıllık hedeflerini, stratejilerini ve faaliyet planlarını hazırlamalarını ve dönem sonlarında raporlama ve öz değerlendirme yapmalarını sağlayacak stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu yapmaktır. Komisyonun ikincil amacı ise, genel merkez ve şubelerin işleyiş, iletişim ve koordinasyon etkinliğini arttırmak üzere ortak süreçlerde standartlaşmayı ve verimliliği arttıracak kalite çalışmalarını yürütmektir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek Sorumlu bir üyenin başkanlığında ve gerektiğinde görevlendirilecek bir Koordinatörün koordinasyonunda, Şube Başkanları ile şubelerin kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri en az bir üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Sorumlu GMYK Üyesi komisyonun koordinasyonunu bizzat yürütebilir, ya da bu görev komisyon içinden görevlendirilecek bir Koordinatör tarafından yürütülür. Sorumlu GMYK Üyesi ile Koordinatör birlikte GMYK’ya karşı sorumludurlar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon Koordinatörü, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve GM Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda stratejik planlama ve kalite yönetimi çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde Komisyon Koordinatörü Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

 1. Stratejik planlama çalışmalarının yol haritasının ve kaynak dokümanın hazırlanması
 2. Durum analizi (ne durumda olduğumuzun tespiti)
 3. Standartlaştırma gerektiren dernek süreçlerinin tespiti, sorunların irdelenmesi ve süreçleri iyileştirecek standart prosedürlerin ve formların hazırlanması
 4. Derneğin misyon ve vizyon bildirimlerinin, temel amaç ifadelerinin gözden geçirilmesi
 5. Derneğin stratejik faaliyet alanlarının gözden geçirilmesi
 6. Derneğin (genel merkez ve şubeler) amaç/ hedeflerinin belirlenmesi 
 7. Genel merkez ve şubeler için stratejiler belirlenmesi
 8. Şubelerin ve genel merkezin yıllık eylem planlarının hazırlanması
 9. Genel merkez ve şubeler için öz değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 10. Şubelerin ve genel merkezin yıllık faaliyet raporları ile öz değerlendirme raporu hazırlamasının sağlanması.
 11. Derneğin kalite belgelendirme çalışmalarının yürütülmesi.

Genel Merkez'de Ara