ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI: Derneğimizin üniversiteli kadınlar arasında daha geniş bir ağ oluşturmak suretiyle güçlenerek büyümesini sağlamak üzere yeni şubelerin sağlıklı bir temelde kurulmasına öncülük yapmak, genel merkez ve şubeler arasındaki koordinasyonu güçlendirerek verimliliklerini arttırmak, mevcut şubelerin kurumsal yapılarını güçlendirici çalışmalar yürütmek; mezun bursiyerlerimizin genç enerjilerinden yararlanılmasını sağlayacak projeler geliştirmektir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda örgütlenme çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Derneğimizin şube ve üye sayısını artırmak üzere faaliyetlerde bulunulması,
  2. Yeni şube kurulması ile ilgili standart yöntemler geliştirerek ve uygun bilgilendirmeler sağlayarak kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması ve kurucu üyelere destek olunması (Bkz: Yeni Şube Kurma prosedürü),
  3. Mevcut şubelerin ve Genel Merkez’in etkinliğini ve verimliliğini düşüren uygulamaları tespit ederek Kalite Yönetimi çalışma grubu ile birlikte süreç iyileştirme çalışmaları yürütülmesi,
  4. Kurumsal yapılarını güçlendirememiş şubelerimize köklü şubelerden bilgi ve aktarılmasının sağlanması,
  5. Mezun bursiyerlerimizle ilgili bir veri tabanı oluşturulması; onların içinde yer alacakları GENÇ TÜKD’nin oluşumunun sağlanarak derneğimizin gençleştirilmesi; bu gençlerimize ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk, eğitimler ve iş bulma destekleri verilmesi,
  6. Şubelerimizden gelen 3 aylık faaliyet raporlarının değerlendirilip verimliliklerinin ölçülebilmesi ve iyileştirilebilmesi için çalışmalar yürütülmesi,
  7. Kısa ve uzun vadeli örgütlenme planları yapılması.