Kişisel Verilerin Korunması


TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİYLE İLGİLİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), dahil olduğu her türlü süreçte, bireylerin kişisel verilerini koruma hususunda azami dikkat göstermektedir. Bu bilinçle, TÜKD ve Şubeleriyle bir şekilde iletişim-ilişki kurmuş her bireyin kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmekte ve korunmaktadır.

“Veri Sorumlusu” olarak TÜKD, ilgili kişilerin kişisel verilerini, kanunun öngördüğü ve aşağıda açıklandığı şekliyle kanuna tam bir uyum içerisinde işlemekte ve muhafaza etmektedir. İşbu Bilgilendirme Metni, TÜKD faaliyet ve üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TÜKD tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgilendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TÜKD, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şubeleri ve Şube Başkanları, yönetim kurulları ve üyelerinin bilgileri, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. TÜKD tarafından işlenmiş olan her türlü kişisel verinin sorumlusu Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tüzel kişiliğidir. Bu nedenle kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Türk üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, “KVKK” tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, TÜKD tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
TÜKD, kendi tüzük ve amaçları doğrultusunda yaptığı etkinlik ve faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz, TÜKD’ nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, TÜKD’ e üyeliğinizin oluşturulması, TÜKD’ in sağladığı olanak ve iletişimlerden faydalanmanız, TÜKD’ nin faaliyet ve etkinliklerinden yararlanmanız, mevzuata uygun olarak TÜKD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve TÜKD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere TÜKD’ nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TÜKD tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TÜKD’ nin faaliyet ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TÜKD tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

Toplanan kişisel verileriniz, TÜKD’ nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, TÜKD’ ne üyeliğinizin oluşturulması, TÜKD’ nin sağladığı faaliyet ve hizmetlerden faydalanmanız, TÜKD' nin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TÜKD’ nin üyelerine özel olarak sağladığı faaliyet, etkinlik ve faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak TÜKD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve TÜKD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere TÜKD’ nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TÜKD tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerle ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TÜKD’ nin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız kurumlara ve aynı şekilde yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz TÜKD faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve TÜKD politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 

Bu amaçla ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, TÜKD ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil olmak üzere, sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak,  KVKK’ un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TÜKD ’ne iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, İnönü Mah. Elmadağ cad. 4/2 taksim, 80230 İstanbul  

Tel:+ 90 212 343 45 71 – E-posta: tukd@tukd.org.tr  Web:www.tukd.org.tr  adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, TÜKD için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret talep edebilme hakkımız saklıdır.

 

 

Genel Merkez'de Ara