GM YAYIN KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI:

Bu komisyonun amacı TÜKD’nin sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında veya basılı olarak yayımlayacağı, TÜKD Genel Merkez (GM), şube ve üyelerine ait broşür- kitapçık, basın bildirisi/afiş, makale, araştırma /proje raporu, kitap, anı vb. yayınların yayıma hazırlanma, değerlendirilme ve yayımlanma süreçleri ile ilgili işlemleri Yayın Yönergesi esaslarına uygun olarak yürütmektir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon GM Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek Sorumlu Üye başkanlığında tüm şubelerin yönetim kurullarınca görevlendirilecek en az birer temsilcinin katılımı ile oluşturulur. TÜKD Genel Başkanı diğer komisyonlarda olduğu gibi bu komisyonun da doğal üyesidir. Komisyondan Sorumlu GMYK üyesi ve Koordinatör gerek gördükleri takdirde GMYK kararı ile en fazla üç kişiden oluşan bir Yayımcı Komitesi oluşturabilirler ya da bu komitenin yetkilerini kendileri kullanırlar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Yayın komisyonunca yürütülecek çalışmalar, Genel Merkez ve Şubelerin ortak çalışması ile katılımcı bir biçimde, aşağıdan yukarı bilgi, deneyim ve önerilerin paylaşılması yoluyla, adım adım eşgüdümlü bir biçimde yürütülür. Komisyon Koordinatörü, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve komisyon ile geliştirilen eylem planı doğrultusunda çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. TÜKD’nin şubelerinin, üyelerinin ve bursiyerlerinin, dernek üyeleri ve genel kamuoyu ile paylaşmaya değer nitelikte yayınlarının TÜKD’ye ait uygun mecralarda yayımlanmasını teşvik etmek;
  2. Komisyon üyeleri aracılığı ile şubelerin yayımlanmaya değer bularak gönderdikleri yayınların toplanmasını, GM Yayım Komitesi süreçlerinden geçirilerek uygun mecralarda paylaşılmasını sağlamak;
  3. Yayımı önerilen yayınların GM Yayımcı Komitesi tarafından gözden geçirilmesini ve yayımlanma kararının icra edilmesini sağlamak;
  4. GM Yayımcı Komitesi tarafından kabul edilen yayınların gerekiyorsa farklı mecralarda da paylaşılması için plan yapmak ve gerçekleştirmek;
  5. TÜKD’nin tanınırlığını arttıracak, kamuoyu tarafından daha iyi bilinmesini sağlayacak yayınlar planlamak, görevlendirmeler yapmak, takibini gerçekleştirmek ve yayımlanmasını sağlamak;
  6. Her yıl Haziran ayı sonunda GM Yayın Komisyonu’nun çalışmaları ile ilgili bir GM Komisyonu Faaliyet Raporu ve Ekim ayı başında bir GM Komisyonu Eylem Planı hazırlayarak GMYK’na sunmaktır.