GENÇ TÜKD YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1

Bu yönergenin amacı, TÜKD şubelerindeki bursiyerleri mezun olduktan sonra bir iletişim ağı içinde toplayarak birbirleriyle sürdürülebilir iletişim ve dayanışma sağlamak için oluşturulacak Genç TÜKD organizasyonunu, yönetim ve işleyişi için gerekli görev ve sorumlulukları ile Genç TÜKD üyeliği ve üyelikten ayrılma şartlarını düzenlemektir.

 

Tanımlar

MADDE 2

Genç TÜKD:  TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun  (GMYK) koordinasyonu altında oluşturulan TÜKD bursiyerlerinin mezun olduktan sonra gönüllü katılımı ile Türkiye çapında sanal ortamda yürütülen, genç kadınların ihtiyaçları konusunda dayanışma sağlayacak iletişim grubu organizasyonudur.

Genç TÜKD Üyesi:  Daha önce bir TÜKD şubesinden burs almış ve en az dört-yıllık lisans öğrenimini tamamlayarak diploma alan ve gönüllü olarak Genç TÜKD grubuna katılan üniversite mezunudur.

Genç TÜKD Yönetimi:  Genç TÜKD’nin organizasyonu, işleyişi ve yürütülmesinde yetkili, TÜKD Genel Başkanı, GM Örgütlenme Komisyonu ve GM Burs Komisyonu sorumlusu GMYK üyelerinden oluşan yönetim grubudur.

 

Yönetim ve Faaliyetler

MADDE 3

Genç TÜKD, Genel Merkez (GM) himayesinde oluşan bir iletişim-ağı grubudur.  Başkanı TÜKD Genel Başkanı’dır.  Genç TÜKD'nin de eş-sorumluları GM Örgütlenme ve Burslar Komisyonlarının sorumlusu olan GMYK üyeleridir.  Bu durumda Genç TÜKD iletişim grubu Genç TÜKD üyeleri ile TÜKD Genel Başkanı, Örgütlenme ve Burs Komisyonlarından sorumlu GMYK üyelerinden oluşur.  Genç TÜKD yapısı itibari ile üyeleri hiçbir şubeye bağlı değildir. İhtiyaç belirlenmesi halinde gruba eklenecek üyeler, şube başkanları Genç TÜKD Yönetimi tarafından belirlenir. 

Genç TÜKD Yönetimi, genç kadınların görüşlerini değerlendirme, bakış açılarına dayalı projelendirilen etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi çalışmalarını üstlenir.

Mezun olan bursiyerlerin listeleri her yıl en geç Eylül ayında şubeler tarafından, Mezun Bursiyer Listesi Formu üzerinde GM’e bildirilir.  Şubeler tarafından bildirilen listelerdeki mezunlara GM sekretaryası tarafından Genç TÜKD’ye katılma daveti gönderilir.  Gönüllü katılım için yapılan çağrıya olumlu yanıt vermeleri halinde Genç TÜKD’nin üyesi olur.  Genç TÜKD iletişim grubuna eklenecek liste Genç TÜKD Yönetimi tarafından oluşturulur ve iletişim grubuna dahil edilir.

Genç TÜKD’yi ilgilendiren bütün mesajlar, paylaşımlar bu grup üzerinden yürütülür.  Genç TÜKD iletişim grubunda paylaşılacak bildirimler Genç TÜKD Yönetimi bilgisi dahilinde yapılır.  Şubelerden yapılacak duyurular TÜKD ofis sekreterine bildirilir; yönetim grubu tarafından paylaşılır.

Genç TÜKD'nin ihtiyaç ve taleplerine dayalı akademik çalışma ve istihdamda yer almaları için proje çalışmaları geliştirilmeli, hayata geçirilmeli ve izlenmelidir.  Bu kapsamda; 

  • Genç TÜKD yoluyla genç bakış açısı ile dernek çalışmalarında yeni neslin görüş ve önerilerinin dikkate alınmasını, derneğin zihniyet ve yetkinlikleri ile gençleşmesini,
  • Ülke çapında bir iletişim ağı içinde Genç TÜKD üyelerinin TÜKD GM himayesinde bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını, anlamalarını, kendilerini rahat hissedebilecekleri, sorunlarına el uzatılabileceğine inandıkları güçlü kadınlardan oluşan ortamın yaratılmasını,
  • Genç TÜKD üyeleri şahıslarına veya yakın çevrelerinde yaşanan sorunların rahatça paylaşılmasını, taciz ve şiddete karşı önlemeye yönelik farkındalık, bilinçlendirme ile profesyonel destek alabilecekleri kurumlara yönlendirmenin yapılmasını,
  • Bu iletişim grubu içinde Genç TÜKD üyeleri bulundukları illerde yaşayan Genç TÜKD’lilerle iş ve yaşam çevrelerini genişletmelerini, grubu ilgilendiren konularda paylaşılan bilgilerden yararlanma, ihtiyaçları konusunda gerektiğinde dayanışmalarını,
  • Cumhuriyet değerlerine gönül vermiş, ülkesine ve insanlığa değer katan genç kadınların çoğalmasını,
  • Genç TÜKD’lilerin derneğe üye olarak kazandırılmasını, yaşamak ve çalışmak için bulundukları illerde varsa TÜKD şubelerine üye olmalarını kolaylaştırmak,
  • Genç TÜKD’lilerin bulundukları illerde bir TÜKD şubesi bulunmaması durumunda, yeni bir şubenin kuruluşunda görev almalarını, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini desteklemek,
  • Mezuniyet sonrası kariyer geliştirme çabalarında destek olmak, dernek-içi kapasite arttırma, beceri geliştirme ile kadının insan hakları konusundaki farkındalık eğitim programları ve sertifika kurslarıyla Genç TÜKD’leri hem iş dünyasına hem de topluma kazandırılmasını,
  • TÜKD GM çatısı altında sürdürülen kadının güçlendirilmesini hedefleyen projelerde yer almalarını, yürütülen çalışmalarda proje deneyimlerini geliştirmelerini,
  • Genç TÜKD üyelerinin kendi imkânlarıyla çözüm getiremedikleri sorunlarla ihtiyaç duydukları alanlarda, TÜKD’nin iş ve sosyal deneyimleri güçlü üyeleri ile mentörlük programlarının geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Üyelik ve Üyelikten ayrılma

MADDE 4

Genç TÜKD üyeliği için daha önce TÜKD şubesi bursiyeri olmak, üniversitede kayıtlı olduğu Lisans programından diploma ile mezun olmuş olmak yeterlidir.  TÜKD Bursiyeri 4 yıllık lisans öğretimini bitirmesi ve/veya bursunun sona ermesiyle birlikte Genç TÜKD mensubu olabilir.  Lisans mezuniyeti sonrasında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimlerine devam edenler, bursiyer statülerinin sona ermiş olması şartıyla Genç TÜKD üyesi sayılabilirler.

Genç TÜKD’ye üyelik gönüllüdür.  Şubeler tarafından Genel Merkez’e bildirilen mezun bursiyer listesindeki gençlere Genel Merkez sekretaryası tarafından gönderilen Genç TÜKD’ye katılma davetini kabul edenler Genç TÜKD’nin iletişim grubuna dâhil edilirler ve üyelikten yararlanmaya başlarlar.

Genç TÜKD üyesi daha sonra seçecekleri TÜKD şubelerinden birine üye olmaları halinde, Genç TÜKD üyeliği sona erer ve gruptan ayrılır.  Bir TÜKD şubesine üye olan Genç TÜKD artık seçeceği TÜKD şubesinin üyesidir.  Genç TÜKD üyeliği gönüllülük ile sürdürüldüğünden üyenin kendi isteği ile ayrılması ile sona erer.

 

Genel Merkez'de Ara