TÜKD EĞİTİM YÖNERGESİ

 

 

Madde 1- AMAÇ

Bu yönergenin amacı, TÜKD Tüzüğünde belirtilen eğitim amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için Genel Merkez  (GM) ve Şube Eğitim Komisyonlarının çalışmalarını düzenlemektir.

 

Madde 2- KAPSAM

Bu yönerge TÜKD GM ve Şube Eğitim Komisyonlarının kuruluş ve çalışma esaslarını, görev ve sorumluluklarını, eğitimin hedef gruplarını, eğitim türlerini, genel merkez eğitim programlarını ve destekleyici diğer faaliyetleri kapsar.

 

Madde 3- KOMİSYONLARIN KURULUŞ ESASLARI

3.1. TÜKD GM Eğitim Komisyonu: TÜKD Genel Kurulunda seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) üyeleri arasından belirlenen bir GM Eğitim Komisyonu Sorumlusu ve gerek görülürse GMYK tarafından, GMYK dışından görevlendirilen bir Koordinatörün koordinasyonunda TÜKD şubeleri tarafından görevlendirilen birer komisyon temsilcisinden oluşur. Komisyon temsilcileri Şube Eğitim Komisyonu Başkanlarıdır. Bu komisyon GMYK’nın görev süresince görevini sürdürür.

3.2. TÜKD Şubeleri Eğitim Komisyonu: Şube Genel Kurulunda seçilen Şube Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir Komisyon Başkanının koordinasyonunda, komisyonda görev almak için gönüllü olan en az üç şube üyesinden oluşur. Şube Eğitim Komisyonu Başkanı aynı zamanda şubeyi GM Eğitim Komisyonunda temsil eder. Şubeye yeni katılan üyeler de dönem süresince gönüllü oldukları takdirde komisyona üye olabilirler. Bu komisyon da Şube Yönetim Kurulunun görevi süresince görevini sürdürür.

 

Madde 4- ÇALIŞMA ESASLARI

TÜKD’nin eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki çalışma esaslarına uyulur:

4.1. TÜKD GM Eğitim Komisyonu tüm şubelerin üyelerini, bursiyerlerini ve diğer hedef gruplarını kapsayacak Genel Merkez eğitim programlarının planlanması ve yürütülmesi için Şubelerin Eğitim Komisyonları ile koordinasyon halinde çalışır.

4.2. TÜKD GM Eğitim Komisyonu şubelerin üyelerine, bursiyerlerine ve diğer hedef gruplarına yönelik eğitim başlıklarının ve yöntemlerinin belirlenmesinde yol gösterici rol oynar, şubelere tavsiyelerde bulunarak eğitim formatları önerebilir.

4.3. TÜKD Şubelerinin Eğitim Komisyonları şubelerinin eğitim planlamasında Genel Merkez Eğitim Komisyonunun tavsiyelerine uymakla birlikte yerel ihtiyaç ve şartlara uygun eğitim programları düzenlemekte özgürdürler.  

 

Madde 5- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GM Eğitim Komisyonu ve Şube Eğitim Komisyonları aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler:

5.1. Genel Merkez Eğitim Komisyonu:

5.1.1. Şubelerden bildirilen eğitim komisyonu temsilcileriyle sürdürülebilir ve hızlı bir iletişim sağlamak üzere telefon ve internet üzerinden iletişim grupları kurar ve etkili biçimde işletir.

5.1.2. Komisyon üyeleriyle gerektiği sıklıkta çevrimiçi toplantılar yaparak Genel Merkez Eğitim Komisyonunun eğitim hedeflerinin ve planlarının hazırlanmasını sağlar ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

5.1.3. Onaylanan eğitim planı doğrultusunda komisyon üyeleriyle koordinasyon halinde Yıllık Genel Merkez Eğitim Takvimini oluşturarak şube temsilcileri aracılığı ile ilgili gruplara duyurulmasını sağlar.

5.1.4. Şubelerin kendi eğitim planlarının oluşturulması konusunda yol gösterici tavsiyeler oluşturur ve yıl sonlarında şube eğitimlerinin faaliyet raporlarını bir araya getirerek Yıllık Eğitim Faaliyetleri Raporunun Web sayfasında yayımlanmasını sağlar.

5.2. Şube Eğitim Komisyonları:

5.2.1. Komisyon Başkanı Genel Merkez Eğitim Komisyonunda şubenin temsilcisi olarak görev yapar ve üst komisyonda alınan kararların, gerçekleşecek Genel Merkez Eğitim Programlarının şube yönetimine, şube komisyonuna ve ilgili hedef gruplara duyurulmasını sağlar.

5.2.2. Her yıl başında, üst komisyondan gelen tavsiyeleri ve kararları dikkate alarak, şube yönetiminin koyduğu hedefler ve oluşturduğu kurumsal işbirlikleri çerçevesinde şubenin bursiyerlere, üyelere ve diğer hedef gruplara uygulayacağı eğitimlerin başlıklarını, eğitimcilerini ve takvimini belirleyerek Şube Yönetiminin onayına sunar.

5.2.3. Şube yönetimince onaylanan eğitim programının gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonu yaparak ilgili hedef gruplarla paylaşır, eğitimci için hazırlanacak teşekkür belgesinin, eğitim değerlendirme anketlerinin hazırlanmasını sağlar.

5.2.4. Planlanan yüzyüze veya çevrimiçi eğitimlerin başarıyla gerçekleşmesi için her tür tedbiri alır ve tamamlanan eğitimle ilgili haberlerin, resimlerin sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar.

5.2.5. Plan dönemi sonunda yıllık eğitim faaliyeti raporunu hazırlayarak Genel Merkez Eğitim Komisyonu Koordinatörü ile paylaşır.

 

Madde 6- EĞİTİMİN HEDEF GRUPLARI

6.1. Bursiyerler: Derneğin öncelikli eğitim hedefi bursiyerlerin çağdaş, bilinçli, güçlü, meslek sahibi, vatandaşlık ve toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip kadınlar olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. Bu hedefle, ülke ve dünya gelişmelerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda, kişisel gelişim, kadının insan hakları, güncel toplum meseleleri, mesleki gelişim, teknolojik beceriler, hak savunuculuğu vb. konularda seçilmiş önemli başlıklarda bursiyerler için çevrimiçi veya yüzyüze eğitimler düzenlenir. Bursiyer grubunun fiziksel olarak biraraya getirilebildiği her durumda yüzyüze eğitimler tercih edilir, ancak fiziksel olarak dağınık yerlerdeki çok sayıda bursiyere aynı anda ulaşılması gerektiği durumlarda çevrimiçi eğitimlere başvurulur.

6.2. Üyeler: İkinci eğitim hedefi, üyelerin dernek çalışmalarını etkili biçimde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları belirli bilgi ve beceri konuları ve kişisel gelişim başlıkları dahil olmak üzere bireysel erişimleri güç olan uzmanların verebileceği bilim, sanat, kültür, siyaset, hukuk, sağlık vb. başlıklarda eğitimler düzenlemektir. Üye grubunun fiziksel olarak biraraya getirilebildiği her durumda yüzyüze eğitimler tercih edilir, ancak fiziksel olarak dağınık yerlerdeki çok sayıda üyeye aynı anda ulaşılması gerektiği durumlarda çevrimiçi eğitimlere başvurulur.

6.3. Diğer Hedef Gruplar: Eğitim faaliyetlerinin üçüncü hedefi üniversite mezunu, meslek sahibi üye tabanı tarafından derneğin kadınları ve kız çocuklarını güçlendirme hedefleri doğrultusunda, belirli uzmanlık bilgilerinden yarar sağlayabileceği düşünülen hedef gruplara (kadınlar, erkekler, çocuklar) eğitimler vermektir. Toplumun genel eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan bu eğitim faaliyetleri ilgili şubenin yaptığı ihtiyaç analizi ve oluşturduğu kurumsal işbirlikleri aracılığı ile yüzyüze planlanır ve yürütülür.

Madde 7- EĞİTİM TÜRLERİ

TÜKD genel merkez ve şubelerince yerine getirilecek eğitim faaliyetleri aşağıdaki genel başlıklar altında toplanabilir. Bu eğitimler yukarıdaki hedef grupların ihtiyaçlarına ve erişim olanaklarına uygun olarak yüzyüze veya çevrimiçi verilebilir.

7.1. Kişisel Gelişim Eğitimleri: Özellikle bursiyerler için iş hayatında ihtiyaç duyacakları, iletişim, takım çalışması, liderlik, sorun çözme, beden dili, etkili iş görüşmesi ve CV hazırlama, network oluşturma, sosyal medya kullanımı ve kişisel imaj gibi konularda uzmanlarca verilebilecek eğitimlerdir. 

7.2. Hukuk Seminerleri: Kadın hakları, medeni haklar, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik yasalar, boşanma ve nafaka konuları, çalışma hayatını düzenleyen yasalar, kadınları koruyan uluslararası sözleşmeler, flört şiddeti, ısrarlı takip ve dijital şiddete karşı hak mücadelesi vb. bursiyerleri, üyeleri ve diğer hedef grupları ilgilendiren hukuk başlıklarında uzmanlarınca verilebilecek eğitimlerdir.

7.3. Sağlık Seminerleri: Kadınları tehdit eden kanser türleri, kadın hastalıkları, doğum, tüp bebek ve lohusalık konuları, sağlıklı beslenme ve obezite, bağırsak sağlığı vb sağlığı ve sağlıklı yaşamı ilgilendiren konularda uzmanlarınca verilebilecek eğitimlerdir.

7.4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri: TÜKD’nin kadının güçlendirilmesi ve kadın haklarının savunulması amaçları doğrultusunda bursiyerlere, üyelere ve diğer hedef gruplara yönelik, her grubun ihtiyaçlarına uygun süre ve içerikte planlanmış kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini kapsar.  

7.5. Yabancı Dil Kursları: Bursiyerlerin yabancı dillerini geliştirme ihtiyaçlarına yönelik TÜKD’nin yabancı dil öğretmeni üyelerince gönüllü olarak düzenlenebilecek yabancı dil kurslarıdır.

7.6. Edebiyat, Sanat ve Kültür Konferansları: Üyeleri, bursiyerleri ve diğer hedef grupları ilgilendirebilecek, güncel edebiyat, sanat ve kültür başlıklarında uzmanlarınca verilebilecek eğitimlerdir.

7.7. Toplum, Siyaset ve Tarih Konferansları: Üyeleri, bursiyerleri ve diğer hedef grupları ilgilendirebilecek, güncel toplum, siyaset ve tarih başlıklarında uzmanlarınca verilebilecek eğitimlerdir.

7.8. TÜKD Eğitim Akademisi: Bursiyerlerin çok yönlü gelişimi için gerekli olduğu değerlendirilen, yukarıdaki eğitimlerden bir kısmını da kapsayan konu başlıklarında TÜKD’nin uzman üyelerince verilebilecek eğitimlerin bütünsel olarak planlanmasından oluşan eğitim programıdır.    

 

Madde 8- TÜKD GENEL MERKEZ EĞİTİM PROGRAMLARI

TÜKD Genel Merkez Eğitim Komisyonu tüm şubelerin bursiyerlerinin ve mezunlarının yararlanmasına açık olmak üzere aşağıda açıklanan Eğitim Programlarının koordinasyonunu ve yürütülmesini üstlenecektir.

8.1. TÜKD Eğitim Akademisi: TÜKD’nin tüm şubelerinin üye tabanlarında mevcut öğretim üyesi/öğretim görevlisi potansiyelinin ve belirli mesleki alanlarda uzmanlık kazanmış üyelerinin gönüllü eğitmenlik katkısı ile bursiyerlerin güncel eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanacak kapsamlı bir eğitim programıdır. TÜKD Eğitim Akademisi programı üyelerden oluşacak gönüllü eğitmen kadrosunun önereceği eğitim başlıkları bursiyerlerin eğitim talepleri ile eşleştirilerek tasarlanacak, bursiyerlerin katılımını teşvik etmek üzere katılımı belgelendirme sistemi oluşturulacaktır.

8.2. TÜKD Bursiyerleri Girişimcilik Kampı: TÜKD bursiyerlerinin girişimcilik beceri ve eğilimlerini geliştirmek üzere, işhayatını temsil eden kurum ve kuruluşların desteği ile yılda bir kez olmak üzere tüm şubelerden bursiyerlerin katılabileceği, yüzyüze ve konaklamalı bir girişimcilik eğitim programı uygulanacaktır.

8.3. Genç TÜKD’liler İş Dünyası ile Buluşuyor Zirvesi: TÜKD mezunlarını ve mezun adaylarını Türkiye’nin öncü iş insanları ve firmaları ile bir araya getirmek, mezuniyet sonrası iş ve staj fırsatları yaratmak için her yıl iş dünyası ile buluşma zirvesi düzenlenecektir.

 

Madde 9- DİĞER FAALİYETLER

GM Eğitim Komisyonu derneğin eğitim faaliyetlerini desteklemek ve bursiyerlerin mezuniyet öncesi ve sonrası mesleki ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla aşağıdaki konularda da faaliyetler planlayarak gerektiğinde TÜKD Web sayfasında portallar oluşturur. Bu faaliyetler ilgili komisyonlarla (Burs Komisyonu, Üyelik Komisyonu, Yayın Komisyonu vb) işbirliği içinde planlanır ve yürütülür.

9.1. Yayın Kütüphanesi: TÜKD Web sayfasında bursiyerlerin yararlanması için akademisyen üyelerin uygun görecekleri yayınlarının toplanacağı bir yayın kütüphanesi oluşturulacaktır. Bu çalışma Üyelik Komisyonu ile işbirliği halinde yürütülür.

9.2. Üyelerin Mesleki Profilleri: TÜKD Web sayfasında bursiyerlerin ve mezunların ihtiyaç halinde mesleki konularda danışabilmeleri için, onay veren üyelerin mesleki profillerini toplayan bir portal oluşturulacaktır. Bu çalışma Üyelik Komisyonu ile işbirliği halinde yürütülür.

9.3. Kariyer Portalı: TÜKD Web sayfasında bursiyerlere mezuniyet öncesi ve sonrası kariyer gelişimleri için destek olmak üzere gerekli bilgileri, bağlantıları içeren bir kariyer portalı hazırlanacaktır.

9.4. Bursiyer Anketleri: Bursiyerlerin eğitimleri boyunca yaşadıkları sıkıntıları, engelleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini, TÜKD’nin sağladığı desteklerden memnuniyetlerini ve beklentilerini belirlemek üzere belirli aralıklarla bursiyer anketleri uygulanarak sonuçları ilgili gruplarla paylaşılacaktır. Bu çalışma Burs Komisyonu ile işbirliği halinde yürütülür.

9.5. Yıllık Eğitim Faaliyetleri Raporu: Genel Merkez ve Şube Eğitim Komisyonlarının yıl boyu gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri yıl sonunda tek bir rapor içinde toplanarak TÜKD Web sayfasında yayımlanır.

 

Madde 10- YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönerge …………… tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmekte olan eğitimler, 2022-2023 yönetim dönemi başından itibaren yeni yönergeye uygun olarak devam eder.   Bu yönerge hükümleri, TÜKD Eğitim Komisyonu ve tüm şube başkanları tarafından TÜKD Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde yürütülür.

Genel Merkez'de Ara