EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI: Toplumun çeşitli kesimlerindeki kadın ve kız çocuklarının eşit, güçlü, bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşama dahil olmalarına engel oluşturan alanlarda üniversite mezunu üye profilimizin potansiyelinden en üst seviyede yararlanarak farklı kapsam ve seviyelerde gönüllü eğitim programları düzenlemek, bu eğitim programlarının sürdürülebilirliği için yerel yönetimlerle işbirliği geliştirmek, kadın ve kız çocuklarımızın eşit eğitim fırsatlarından yararlanmalarının önündeki engelleri tespit ederek bu sorunlara yönelik araştırma, mücadele, baskı grubu vb çalışmalar, projeler tasarlamak, şubelerimizin kendi yörelerine uygun eğitim programları geliştirmelerine önayak olmak, dernek üyelerimizin ve bursiyerlerimizin daha ileri seviyedeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin yönetiminde seçilecek üyelerle birlikte TÜKD ailesinden komisyona gönüllü olarak katılan üyeler ve şubelerden görevlendirilecek üyelerin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:Eğitim komisyonunca hazırlanacak çalışmalar, Genel Merkez ve Şubelerin ortak çalışması ile katılımcı bir biçimde, aşağıdan yukarı bilgi, deneyim ve önerilerin paylaşılması yoluyla, adım adım eşgüdümlü bir biçimde yürütülecektir. Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışma grupları projeler ve atölyeler oluşturarak eğitim çalışmalarının yol haritasının belirlenmesi,
  2. Kadınların eğitim hakkı ve uygulamadaki engellerle ilgili ne durumda olduğumuzun tespiti ve eğitimsel durum analizi yapılması,
  3. Dernek üyelerinin ve bursiyerlerinihtiyaçlarına uygun eğitsel çalışmalar planlanması,
  4. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere her yaştaki kız ve kadınların % 100 eğitilmeleri adil ve eşit kalite de eğitim almalarının sağlanması için eğitim politikalarına yönelik baskı gruplarına ortak olunması,
  5. Her yaştaki kız ve kadınların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda (sağlık, cinsel sağlık, anne ve yenidoğan, erken evlilikler, yaşam boyu öğrenme, mesleki gelişim vb.) çeşitli kapsam ve seviyede eğitim programları hazırlanması, uygun gruplara atölyeler veya mentorluk programları geliştirilmesi,
  6. Kız çocuklarının erken ve zorla evlendirilmeleri gibi zararlı uygulamaları ortadan kaldırmak üzere bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yürütülmesi,

Genel Merkez'de Ara