DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOMİSYONUN AMACI: Derneğimizin GWI ile ilişkilerinin sağlıklı ve verimli bir temelde yürütülmesi ve geliştirilmesi için CIR’ler aracılığı ile GWI’dan gelen yazıların, aylık bültenlerin, önemli gelişmelerin TÜKD üyelerine ulaştırılmasını, gereği varsa izlenmesini sağlamak; TÜKD şubelerinin ve Genel Merkez’in önemli projelerinin ve etkinliklerinin GWI bültenlerinde duyurulmasını sağlamak; çeşitli dernek amaçları ve stratejileri ile ilgili olarak GWI ile yurt dışındaki önemli kurum ve kuruluşların daha verimli yararlanılmasını sağlamak; TÜKD’nin GWI nezdinde güçlü biçimde temsilini sağlamak üzere, üyelerin GWI organlarında görev almasını teşvik etmek.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon başkanı, şubelerden görevlendirilen CIR’ler ile iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda dış ilişkiler çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. GWI’dan gelen yazıların, aylık bültenlerin ve önemli gelişmelerin çevrilerek üyelerin bilgisine sunulması için CIR’lerarasında bir işbirliği sistemi geliştirilmesi;
  2. GWI’dan gelen yazıların gereği varsa bu konuların izlemesinin yapılması ve gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması;
  3. GWI web sayfasının düzenli izlenerek önemli kaynaklardan yararlanılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması;
  4. Yurt dışındaki misyonumuzla uyumlu yabancı kurum ve kuruluşların faaliyetlerini, projelerini ve stratejilerini, varsa hibe programlarının proje çağrılarını izleyerek dernek üyeleri ile paylaşılması;
  5. TÜKD şubelerinin ve Genel Merkez’in önemli projelerinin ve etkinliklerinin GWI bültenlerinde etkili biçimde duyurulmasının sağlanması;
  6. TÜKD’nin GWI nezdinde güçlü biçimde temsilini sağlamak üzere, üyelerin GWI organlarında görev almasının teşvik edilmesi.