BURS YÖNERGESİ

 

Madde 1- AMAÇ

Bu yönerge, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin (TÜKD) başlıca amaçlarından olan,  üniversitelerde eğitim gören, başarılı, ihtiyaç sahibi kız öğrencilere karşılıksız burs sağlama, burs verilecek öğrencileri belirleme, bu öğrencilerin başarılarını izleme, öğrencilerle verimli iletişim kurma ve TÜKD’nin düzenlediği etkinliklere aktif katılmalarını sağlamak üzere burs verme sürecinin ilke ve işleyiş esaslarını düzenler.

 

Madde 2- KAPSAM

TÜKD Burs Komisyonunca geliştirilen, TÜKD Stratejik Planlama Komisyonunca çerçeve düzenlemesi yapılan, Genel Merkez (GM) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve TÜKD’nin tüm şubelerinin uygulaması öngörülen burs süreçlerinin (başvuru koşulları, burs verme, burs kesme ve bursiyerler ile yapılacak çalışmaları) düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin tüm esasları kapsar.

 

Madde 3- SORUMLULUK

TÜKD burs esaslarının düzenlenmesi ve şubelerin eşgüdümü TÜKD GM Burs Komisyonu’nun yetki ve sorumluluğundadır; işlemlerin esaslara uygun uygulanması ve denetlenmesinden ise Şube Başkanı ve Şube Burs Komisyonu sorumludur.

TÜKD GM Burs Komisyonu, Komisyon Sorumlusu GM Yönetim Kurulu üyesi, Komisyon Koordinatörü ve şubeler tarafından görevlendirilen komisyon temsilcilerinden oluşur.  Komisyon Koordinatörü ve Sorumlu YK üyesi GM Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.  Görev süreleri üç yıldır.  GM Burs Komisyonu aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. TÜKD Burs Sistemi ve politikası hakkında önerilerin geliştirilmesi ve TÜKD GM Yönetim Kurulu’na sunulması,
 2. GM Burs Komisyonu’na gelen görüşlerin ve şubelerin burs komisyonu temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin karara bağlanması,
 3. Her dönem-başı burs alt limitinin tespit edilerek şube başkanlarına bildirilmesi,
 4. Şubelere her ayın belirli bir gününü Bursiyer Toplantı Günü olarak belirlemesini ve bu günde bir konuşmacının öğrencilerle söyleşi yapmasının tavsiye edilmesi,
 5. Bursiyer Toplantı günlerinde yapılan etkinliklerin TÜKD GM internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının sağlanması.

 

Madde 4- BURS ESASLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

TÜKD’nin üyeleri ve diğer bağışçı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslar,  TÜKD Tüzüğü’nde belirtilen amaçlara uygun olarak, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, bir devlet üniversitesinde veya bir vakıf üniversitesinde tam-zamanlı öğrenci olarak en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul öğrenimi gören kız öğrencilere verilir.  Verilen burs karşılıksızdır.

 

 

Başvuru koşulları şunlardır:

 1. T.C Vatandaşı olmak
 2. Atatürk ilkelerine bağlı olmak
 3. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 5. Yükseköğrenime yeni başlayan adayların lise bitirme ve LYS sonuç puanının, diğer adaylara göre yüksek olması
 6. Hazırlık ve ara sınıflar için başarısız dersinin olmaması, 4’lü not sisteminde en az 2.5, 100’lü not sisteminde en az 60 ve 5’li not sisteminde en az 3 genel başarı ortalamasına sahip olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 7. Açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli bir değişim programı veya vakıf üniversitesinde ücretli okuyan öğrenci olmamak.

 

Madde 5- BURS BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELERİ:

TÜKD burslarından yararlanmak isteyen adaylar 1-30 Eylül tarihleri arasında www.tukd.org.tr internet sayfasından indirdikleri başvuru formunu (Bkz. TÜKD Burs Başvuru Formu) doldurarak başvuru yapabilirler.  Adayların, TÜKD web sayfasını takip etmeleri, başvuru formu yayınlandığında web adresinden formu doldurup yazıcıdan çıktısını almaları ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak üniversitelerinin bulunduğu ildeki TÜKD şubesine teslim etmeleri gerekir. İlde birden fazla TÜKD şubesi olması durumunda üniversitesine yakın bir şubeyi tercih etmesi ve tek bir şubeye başvuru yapması gerekir. Başvurulan üniversitenin bulunduğu ilde TÜKD’nin şubesi bulunmaması durumunda burs verilmesi söz konusu değildir.

Burslar için başvuru yapan öğrencilerin soruları var ise tukd@tukd.org.tr e-posta adresine ya da illerdeki şubelerin e-mail adreslerine yazabilirler. 

TÜKD Burs Başvuru Formuna ek olarak tamamlanacak belgeler:

 1. Tüm başvuru sahipleri:
 • E-devlet’den alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile bireylerinin gösterildiği belge)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim adresini gösteren e-devlet (yerleşim yeri adres) belgesi
 • TC Kimlik Kartı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenim gördüğü kurumdan onaylı öğrenci belgesi
 • Adli Sicil Kaydı belgesi (https//www.turkiye.gov.tr internet adresinden)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösteren belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir)

-Ailenin mal varlığını gösterir resmi belge (https.//www.turkiye gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne-baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir e-devlet belgesi),

 • İmzalı TÜKD Bursiyer Sorumluluk Belgesi Formunu sağlamalıdır.
 1. Yeni üniversiteye başlayanlar:
 • LYS Sonuç Belgesi
 • Okulda öğrenci olduğunu gösteren belgeyi sağlamalıdır.
 1. Hazırlık sınıfından geçen ve ara sınıflarda öğrenim görenler:
 • Öğrencilik süresince aldıkları dersleri ve notları gösteren, öğretim kurumundan onaylı not döküm (transcript) belgesini sağlamalıdır.

Bu belgeler başvuru formunun ilgili alanları doldurulup imzalanarak başvuru yapılan TÜKD şubesine şahsen teslim edilir.

Madde 6- ŞUBE BURSİYER KABUL SÜRECİ

TÜKD GM Burs Komisyonunda görevli şube temsilcisi başkanlığında üç kişilik bir Şube Burs Komisyonu Şube Başkanı’nın onayı ile oluşturulur. Burs müracaatları Şube Burs Komisyonu tarafından incelenir; uygun bulunan adaylar başvuru belgeleri ile birlikte mülakata alınır.  Başvuru formu ve belgelerde eksikleri bulunan aday mülakata çağrılmaz.  Mülakatlar, Şube Burs Komisyonu Sorumlusu’nun başkanlığında iki üyenin de katılımı ile yapılır.  Mülakatın ardından belgelere dayalı ihtiyaç ve başarı durumuna göre başvurusu kabul edilen bursiyere sonuçlar en kısa sürede bildirilir.

 

Madde 7- ŞUBE BURS İŞLEMLERİ

Şubelerdeki burs sisteminin işleyişi aşağıdaki gibi yürütülür:

 1. Şube Burs Komisyonu burs verilecek öğrenci sayısını şubenin burs bütçesine göre GM Burs Komisyonu tarafından belirlenen burs ödemesi alt limiti üzerinden saptar.
 2. Şube Burs Komisyonu, her akademik eğitim-öğretim yılı başında yeni burs başvurularının yanısıra eski bursiyerleri de not dökümleri ve derneğe karşı yükümlülükleri bakımından değerlendirir; burs almaya uygun öğrencilerin seçimini gerçekleştirir ve bütçe olanaklarını göz önünde tutarak burs işlemlerini başlatır.
 3. Şube Burs Komisyonu başvuruları değerlendirirken diğer kriterlerin yan sıra, bursiyer adaylarının üniversiteye giriş puanlarının seviyesini ve öğrenim branşlarının dağılımını da dikkate alması tavsiye edilir;
 4. Her bursiyer her burs aldığı dönemin başında TÜKD Bursiyer Sorumluluk Belgesini imzalar.  Bu belge Şube Burs Komisyonu tarafından arşivlenir.  Ayrıca her bursiyere bir Bursiyer Takip Dosyası açılarak yıllık değerlendirmelerinde kullanılır.
 5. Burs ödemesi bursiyerlerin banka hesaplarına aylık ya da 2 aylık olarak yatırılır.  Ödemeler elden makbuz ile yapılamaz.
 6. Şube yönetimlerinin her bursiyer için kendi mesleğine uygun bir bağışçıdan veya üyeler arasından bir danışman (mentor) ataması tavsiye edilir. Mentor olacak kişinin öğrenciye danışmanlık yapması ve rol model olması beklenir.
 7. Her şube kendi bursiyerleri için bir iletişim ağı (e-posta ve/veya WhatsApp grubu) kurarak aralarından bir Bursiyer Başkanı belirler. Görevlendirilen bursiyerin grubun kaynaşmasının sağlamasına yardımcı olması beklenir.
 8. Bursiyerlerin ihtiyaç ve taleplerine göre her şube imkanları dahilinde, kurs, panel, konferans, yemek, gezi, gibi etkinlikler düzenler. Geçerli mazeretleri haricinde bursiyerlerin bu etkinliklere katılımı ve destek vermesi beklenir.
 9. Öğrencilere staj yeri ve mezuniyetten sonra iş bulma konusunda destek verilir.
 10. Şubeler, her öğretim döneminde bursiyer bilgilerini (Ad, Soyadı, okuduğu üniversite, fakülte, bölüm, sınıf) içeren listeyi GM Burs Komisyonu Kooordinatörü’nün e-posta adresine gönderirler (Bkz. TÜKD Şube Bursiyer Listesi Formu). Koordinatör, tüm şubelerin bursiyer bilgilerini değerlendirip eksik bilgiler var ise tamamlatarak komisyondan sorumlu GMYK üyesine toplu olarak iletmekle yükümlüdür.
 11. Şubeler yıl sonunda da mezun bursiyerlerin listesini yukarıdaki maddede belirtilen

formatta hazırlayarak GM Burs Komisyonu Kooordinatörü’nün e-posta adresine gönderirler (Bkz. TÜKD Şube Mezun Bursiyer Listesi Formu).

 • Şubeler GM şube ziyaretleri programında bursiyer öğrenciler ile birlikte olunacak toplantı ya da etkinliklere de yer vermeye çalışırlar.
 • Bursiyerlerle yapılan etkinlikler derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşılır.

 

 

 

Madde 8- BURS ÖDEME ESASLARI

Şubelerden aşağıdaki burs ödeme esaslarına uygun işlem yapmaları beklenir:

 1. Burs başvurusu kabul edilen TÜKD bursiyelerine bursları her öğretim yılı için en az Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödenir.  Şubeler isterlerse bu ödemeleri 12 ay üzerinden yapabilirler.
 2. Her yıl TÜKD Genel Merkez Burs Komisyonu tarafından verilecek burs miktarının alt limiti bir evvelki yıl belirlenen seviyenin altında olmamak kaydıyla (üst limit olmaksızın) ve her zaman daha fazla öğrenciye burs sağlamak üzere belirlenir.
 3. Burs ödemelerinin yapılabilmesi ve bunun yanı sıra meydana gelebilecek olası sorunların önlemek bakımından her dönem başında bursiyerler tarafından yukarıda belirtilen TÜKD Bursiyer Sorumluluk Belgesinin imzalanması sağlanmalıdır.
 4. Burs ödemelerinin zamanında yapılabilmesi ve kesinti uygulanmaması için dönem başında banka hesap numaraları şube saymanlarına verilir.
 5. Makbuz karşılığında da olsa bursiyere elden ödeme yapılmaz; ödemeler bursiyerin banka hesaplarına banka aracılığı ile yatırılır ve ödeme sonrası bursiyere bilgilendirme yapılır.
 6. Yeni burs almaya başlayan bursiyerin evraklarının geç gelmesi durumunda geriye dönük ödeme yapılmaz.
 7. Erasmus ya da herhangi bir öğrenci değişimi ile yurt dışına giden bursiyerin bursu kesilmez; gerekli hallerde yol parası desteği de verilebilir.

 

Madde 9- BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TÜKD Bursiyerinin derneğe karşı yükümlülükleri şunlardır:

 1. Birden fazla TÜKD şubesi bulunan illerde burs başvurusunu tek bir şubeye yapması; 
 2. KYK Öğrenci Bursu, Kredisi veya başka bir kurumdan burs alıyorsa başvuru belgesinde açıkça beyan etmesi;   
 3. Yılsonunda üniversitesinden alacağı not dökümünü (transcript) en geç Ekim ayı başında derneğe teslim etmesi;
 4. Davet edildiği etkinlik günlerine geçerli mazereti dışında katılması;
 5. Şube Burs Komisyonu ve yönetimi ile yakın iletişim içinde olması,  gelen duyuruları takip etmesi ve gereken mesajlara yanıt vermesi; iletişim bilgileri değiştiğinde derneğe haber vermesi;
 6. Geçerli mazeret durumları haricinde, dernek yönetimi tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine katılması, katkıda bulunması, destek vermesi;
 7. Eğitim şartları elverdiğince, derneğin düzenlediği faaliyetlerden ya da sağladığı olanaklardan verimli olacak şekilde yararlanması; sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi, tiyatro, yemek, konser v.b) katılması;
 8. Bursiyerler için özel olarak düzenlenen toplantı, kurs ve eğitim seminerlerine geçerli mazeret dışında katılması ve devamsızlık yapmaması.

 

Madde 10- BURSUN KESİLMESİ

Aşağıda belirtilen durumlarda Şube Burs Komisyonu kararıyla öğrencinin bursu kesilir:

 1. Öğrenimine ara vermesi, eğitimi bırakması veya yıl kaybetmesi;
 2. Yüksek Öğrenim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle uzaklaştırılma/çıkarılma gibi disiplin cezası alması; bu durumda  yeniden burs başvurusunda da bulunamaz;
 3. Öğrenci kaydının silinmesi;
 4. Not dökümü belgesini zamanında teslim etmemesi;
 5. Öğrenim gördüğü kurumun not sistemine göre ilgili yılın not ortalamasının 4’lü sistemde 2,5 altı, 100’lü sistemde 60 altı olması veya 3 başarısız dersi bulunması;
 6. Değişen durumunun TÜKD Tüzüğünün 3. Maddesindeki hükümleri ve TÜKD Burs Yönergesi Başvuru Koşullarına uygun şartları taşımadığının tespit edilmesi;
 7. Hazırlık sınıfından, öğrenim gördüğü kurumun belirlediği yeterlilik notunu alamamış olması;
 8. Derneğin düzenlediği toplantı, eğitim seminerleri ve sosyal etkinliklere üst üste üç kez mazeret göstermeden katılmamış olması;
 9. Yukarıda belirtilen kurallardan birine uymama nedeni ile sözlü ve yazılı olarak uyarılan bursiyerin verilen süre içinde durumunda olumlu bir gelişim sağlamaması.

Kesilen bursun yenilenmesine yine Şube Burs Komisyonu karar verebilir.

 

Madde 11- BURS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI / MEZUNİYET SONRASI

 1. Bursiyerlik süresince maddi yardımın yansıra, bursiyere sosyal yaşam becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.  Yürütülecek mentorluk ve/veya eğitim  programları ile bursiyerlere hem rol modelliği hem de mesleki danışmanlık  yapılması sağlanır. Bursiyer mezuniyet sonrasında da dernek üyeleri ve bağışçılar tarafından staj yeri ve iş bulma konularında desteklenir.
 2. Mezuniyet sonrasında bursiyerin TÜKD’ye üye olması ve yeni bursiyerlere destek olması, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin mezuniyetine katkıda bulunduğu genç mezunlar ile büyümesi arzu edilir.

 

Madde 12- DİĞER HÜKÜMLER

TÜKD GM Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bursiyer başarısını teşvik etmek amacı ile ilgili maddeleri değiştirebilir. Bu yönergede bulunmayan hususlar ve özel durumlar hakkında karar vermeye TÜKD GM Yönetim Kurulu yetkilidir. TÜKD GM Burs Komisyonu tarafından yazılı olarak talep edilecek her türlü değişiklik ve ilave öncelikle komisyonda görüşülmeli, çoğunluk onaylar ise TÜKD GM Yönetim Kurulu’na iletilmelidir.

 

Madde 13- YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönerge 20.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmekte olan burslar, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başından itibaren yeni yönergeye uygun olarak devam eder.   Bu yönerge hükümleri, TÜKD GM Burs Komisyonu ve tüm şube başkanları tarafından TÜKD Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde yürütülür.

 

İlgili Formlar:

TÜKD BURS BAŞVURU FORMU

TÜKD BURSİYER SORUMLULUK BELGESİ

TÜKD ŞUBE BURSİYER LİSTESİ

TÜKD ŞUBE MEZUN BURSİYER LİSTESİ

 

Genel Merkez'de Ara