KOMİSYONUN AMACI: Derneğimizin burs verme işlemlerinin misyon ve vizyonumuzla uyumlu yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak üzere mevcut burs verme yönetmeliğini ve işlemlerini gözden geçirmek; şubelerimizin burs işlemlerinde standartlaştırma sağlamak; şubelerin başarılı uygulamalarını paylaşmak; burs verme kapasitemizi geliştirecek stratejiler geliştirmek; bursiyerlerle ilişkilerimizi güçlendirmek ve onları mezuniyet sonrasında derneğe kazandıracak politikalar geliştirmektir.

KOMİSYONUN TEŞKİLİ: Bu komisyon, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir üyenin başkanlığında, şubelerin de kendi üyeleri arasından görevlendirecekleri birer üyenin katılımıyla oluşur. Genel Başkan komisyonun doğal üyesidir. Şubeler bu komisyona üye tayin edemedikleri durumlarda Şube Yönetim Kurulu Başkanı komisyon üyesi olarak görev yapar.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Komisyon başkanı, şubelerden bildirilen üyelerle iletişim sağlamak üzere WhatsApp ve e-posta grupları oluşturur ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda burs çalışmalarını başlatır. Komisyonun raporları yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde komisyon başkanı Şube Başkanları toplantılarında sunum yaparak işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  1. Derneğimizin burs verme yönetmeliğinin ve yaygın uygulamalarının gözden geçirilmesini sağlamak;
  2. Üzerinde anlaşmaya varılmış burs verme işlemlerinin şubeler tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak;
  3. Şubelerin burs verme kapasitelerini geliştirici stratejiler geliştirmek ve uygulamaya koymak;
  4. Bursiyerlerle ilişkileri güçlendirici ve onları gelecekte derneğe kazandırıcı politikalar geliştirmek;
  5. Şubelerin başarılı burs uygulamalarını diğerleriyle paylaşmasını sağlamak;
  6. Mezun bursiyerlerimizle ilgili bir veri tabanı oluşturmak ve üyelikveörgütlenme  komisyonları ile birlikte onları bir GENÇ TÜKD oluşumu içinde biraraya getirmeye çalışmak;
  7. Şubelerin burs performansını ölçmek üzere kriterler geliştirmek ve kendi performanslarını izlemelerini ve iyileştirmelerini sağlamak.

Genel Merkez'de Ara