TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

3 MART TARİHLİ 3 DEVRİM YASASININ 96.YILI

3 Mart 1924, Türkiye Cumhuriyetinin laik hukuk devleti olması yönünde en önemli adımın atıldığı tarihtir. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin, adaletin, barış içinde yaşamanın temelidir. 

96 yıl önce TBMM’de kabul edilen birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf vekâleti ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. Bu kurumların kaldırılması ile laik düzen ve demokrasinin sağlanması için şartlar hukuki olarak temelden oluşturulmuştur.

3 Mart 1924 tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile eğitim ve öğretim kurumlarının tamamı, kurulan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. İlim ve fenne dayalı, eğitim birliği benimsenerek, kadın veya erkek ayrımı yapmadan, her yurttaşın eğitim alacağı, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

3 Mart 1924 tarihli üçüncü kanunla “Hilafetin kaldırılması” ve “Hanedan üyelerinin yurtdışına çıkarılması kanunu” kabul edilmiştir. Böylece ileride saltanat ve hilafet iddiasında bulunma tehlikesi ortadan kaldırılarak, dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

Anayasamızın İnkılap Kanunlarının Korunması başlıklı 174.maddesiyle de başta Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası olmak üzere, devrim yasalarının tümü koruma altına alınmıştır.

96. yıl önce kabul edilen devrim yasalarımız ile Cumhuriyet uygarlaşmış, çağdaşlaşmanın, demokrasinin ve laik düzenin önündeki engeller kaldırılmıştır. 3 Mart savaş ile kazanılan zaferin hukukta, eğitimde ve toplum düzeninde de sağlanmasıdır. 

19 Aralık 1949 yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları tarafından kurulan, Atatürk İlke ve Devrimlerini benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine sahip, çağdaş yaşam ve laik düzene bağlı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak;

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen devrimlere, kadının insan hakkının güvencesi laikliğe, bilim ve sanata, hukuka, kadın erkek eşitliğe sahip çıktığımızı bir kez daha belirtir akıl ve bilime dayanan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar üretilinceye kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi saygılarımızla kamuoyu ile paylaşırız. 

Saygılarımla

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Genel Başkan
Hülya Yüksel
Mat.Yük.Mühendisi